The Legal Basis Game and European Governance (2006:12)

Författare: 

Denna rapport analyser aktuella tendenser när det gäller beslutsprocesser i EU. I rapporten diskuteras orsakerna till och konsekvenserna av ”spelet” om valet av rättslig grund för ett lagstiftningsområde.

Tre övergripande slutsatser kan dras. För det första: alla som är engagerade i institu-tionella frågor inom EU bör lägga sig vinn om att lära sig att förstå detta spel. För det andra: reglerna om besluts-fattande och rättslig grund i förslaget till konstitution borde förenklas. För det tredje: förenklade och mer effektiva institutioner skulle kunna förbättra öppenheten och slutligen ge större legitimitet i beslutsprocessen.

Rapporten ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

icon 2006:12 The Legal Basis Game and European Governance (675.29 kB)