Trade in Services and in Goods with Low-Wage Countries - How do Attitudes Differ? (2009:6)

Frågan omlåglönekonkurrens med utstationerad arbetskraft ska tillåtas inom EUeller om denna arbetskraft ska betalas samma löner som i värdlandet harde senaste åren varit flitigt omdebatterad i många EU-länder. I Sverigesymboliseras denna debatt av Vaxholmskonflikten.

I rapporten Trade in Services and in Goods with Low-Wage Countries- How Do Attitudes Differ and How Are They Formed? analyserar ekonomeroch psykologer attityderna till olika typer av låglönekonkurrens.Resultaten bekräftar att attityderna är mer negativa tilllåglönekonkurrens i tjänstehandel som innefattar utstationeradarbetskraft än till "vanlig" import av varor från låglöneländer.Attitydbildningen verkar ha såväl "rationella" som "irrationella"komponenter. Detta gäller både de som förespråkar fri lönekonkurrensoch de som är emot, även om analysen visar att det rationella inslagettycks vara större för den förra gruppen. 

Rapporten ingår i forskningsprojektet Attityder till tjänstehandel och presenterades vid seminariet Är billig tjänsteimport mer orättvis än billig varuimport?

icon Trade in Services and in Goods with Low-Wage Countries - How Do Attitudes Differ and How Are They Formed? (2009:6) (350.97 kB)

icon Sammanfattning (47.49 kB) 

icon Summary (45.91 kB)