Turning the EU Budget into an Instrument to Support the Fight against Climate Change(2008:4)

Rapporten har författats av forskare vid Institute for European Environmental Policy i London och Bryssel och analyserar i vilken utsträckning EU:s budget har bidragit till att nå unionens klimatmål. Den presenterar också argumenten för hur och varför budgeten ska användas i detta syfte.

Det konstateras att EU-budgeten hittills inte har fokuserat på klimatmålen, vilket även gäller den nuvarande långtidsbudgeten (2007-2013). Dessutom har miljösatsningar i EU:s regionalfonder motverkats av investeringar i till exempel vägbyggen och andra projekt som har bidragit till att förvärra utsläppen av växthusgaser. Genom att använda budgetprinciper som europeiskt mervärde, bästa policyinstrument och sund ekonomisk förvaltning, kommer författarna fram till att det finns skäl att låta EU:s budget bli ett instrument i kampen mot klimatförändringarna. För att detta ska ske framgångsrikt krävs dock betydande omprioriteringar i hur EU spenderar sina pengar.

Rapporten presenterades vid seminariet EU:s budgetöversyn 2008/09 och ingår i forskningsprojektet EU:s budget.

icon 2008:4 Turning the EU Budget into an Instrument to Support the Fight against Climate Change (240.76 kB)