Genomförda seminarier

8 maj Sieps medverkar på Europadagen

I samband med Europadagen arrangeras fredagen den 8 maj en rad seminarier i aktuella europafrågor. Tillsammans med Regeringskansliet svarar Sieps för seminariet ”Sveriges första 20 år i EU – lärdomar och utmaningar för framtiden”.

De pågående förhandlingarna om ett trans­atlantiskt partner­skap för handel och investeringar mellan EU och USA, förkortat TTIP, har rest en lång rad frågor när det gäller exempelvis medlems­staternas rätt att lag­stifta och deras möjlig­heter att bibehålla befintliga system...

Lissabonfördraget anger med all önskvärd tydlighet att EU skall ansluta sig till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Men i december 2014 slog EU-domstolen oväntat fast att utkastet till avtal om EU:s anslutning inte är förenligt med...

Eurokrisen har på kort tid förändrat EU:s politiska karta och har ställt flera länder inför svåra politiska vägval. Vid det här seminariet presenteras publikationen Same, same but different – The Nordic EU members during the crisis, där de tre nordiska EU-ländernas hantering av...

Sexuell läggning och könsidentitet har i allt större utsträckning kommit att betraktas som något som kan utgöra grund för diskriminering i såväl europeisk som nationell lagstiftning. I dag ses också homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners situation i EU som en fråga om mänskliga...

Utvecklings- och biståndssamarbete är av tradition en viktig beståndsdel i EU:s utrikespolitiska arbete. Men hur kan EU utöva sin kompetens på området när varje medlemsland har sin egen biståndspolitik och då EU:s biståndspolitik dessutom konkurrerar med andra åtgärder inom ramen för EU:s...

Vad kan EU göra när medlemsstaterna kränker dessa rättigheter, vilken betydelse har EU:s stadga för grundläggande rättigheter och hur kan EU:s institutioner agera för att säkerställa skyddet av de mänskliga rättigheterna? Vid den här konferensen kommer EU:s roll när det gäller...

Tiggare har blivit ett allt vanligare inslag i den svenska stadsbilden, vilket har lett till en förnyad diskussion om romernas ställning i sydöstra Europa. Professor Daniel Tarschys presenterar vid det här seminariet en ny Sieps-analys där han ställer frågan om vilken skillnad EU:s...

I en tid när finanskrisen i Europa fortsätter att skörda offer, är det viktigare än någonsin att diskutera vad som egentligen händer med det som brukar kallas ”det sociala Europa”. Med de nya styrmedlen på plats har det blivit nödvändigt att återvända till de ursprungliga frågeställningarna och...

Den höga arbetslösheten bland unga i flera EU-länder utgör en allvarlig utmaning för våra samhällen och är därför en prioriterad fråga för såväl EU som EU:s medlemsstater. Den 16 oktober arrangerar Svenska institutet för europapolitiska studier och Nederländernas ambassad ett seminarium i...

I samband med finanskrisen har bostadspriserna fallit i många EU-länder. Samtidigt verkar den höga skuldsättningen ha förstärkt den ekonomiska nedgången i flera länder. I Sverige har det medfört att inte minst frågan om amorteringskrav har hamnat högt på den politiska dagordningen. Vid det här...

Valet till Europaparlamentet den 22-25 maj har beskrivits som det viktigaste hittills. Med den ökade makt som följer av Lissabonfördraget kommer det nya parlamentet att fatta beslut om en rad för EU-samarbetet avgörande frågor. Vid det här eftervalsseminariet diskuteras konsekvenserna av...

Valet till Europaparlamentet i maj 2014 är det hittills viktigaste. Med de nya befogenheter Lissabonfördraget ger parlamentet kommer den framröstade majoriteten att kunna forma EU:s politik på många viktiga områden. För första gången kommer också den nya majoriteten att formellt ”välja”...

Den ekonomiska krisen i Europa har väckt nytt liv i frågan om framtida fördragsändringar. Kravet på enhällighet har dock visat sig vara ett hinder för en snabb lösning på de svåra problem krisen har blottlagt. En majoritet av EU:s medlemsländer har därför visat sig beredda att frångå det vanliga...

Den globala finansiella krisen har drabbat den unga arbetskraften särskilt hårt. Ett stort problem är att det nu finns många unga som har hamnat vid sidan av samhället och som varken arbetar eller studerar. Detta har gett upphov till begreppet NEET, som står för ”not in employment, education or...

Nationella parlament anses ha förlorat makt som en följd av europeisk integration. Hur har då den snabba utvecklingen under eurokrisen påverkat de nationella parlamenten?

Vid det här seminariet kommer forskarna Katrin Auel och Oliver Höing att presentera sin gemensamma analys av hur...

I fördraget om Europeiska unionen anges att EU i sina relationer med omvärlden ska försvara och främja unionens värden och intressen. Man ska också verka för ”strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt, inklusive respekt för principerna i Förenta nationernas stadga”.

Det senaste decenniet har EU vidtagit en rad åtgärder i syfte att förebygga icke-smittsamma sjukdomar. Att med hjälp av regleringar försöka bromsa så kallade livsstilssjukdomar är dock inte okontroversiellt och det krävs noggranna överväganden på såväl EU-nivå som i medlemsländerna för att med...

Schengen-samarbetet är ett av de främsta uttrycken för den europeiska integrationen. Det innebär att gränserna mellan medlemsländerna kan passeras utan kontroll, vilket i sin tur kräver ett stort mått av harmonisering och bygger på förtroende länderna emellan. Vid några tillfällen har det...

Vid årsskiftet måste kvarvarande restriktioner för den fria rörligheten för personer från Bulgarien och Rumänien tas bort. Detta har orsakat en rädsla för bland annat ”social turism” i flera EU-länder.

Den grundläggande uppgiften för Europeiska rådet – huvudsakligen EU-ländernas stats- eller regeringschefer – har varit att dra upp riktlinjerna för EU:s politik på lång sikt. Rådets inflytande har dock gradvis ökat.  Med Lissabonfördraget fick rådet status som en av EU:s institutioner,...

Den 22 september går Tyskland till val. Trots landets centrala roll i det europeiska samarbetet – inte minst när det gäller att lösa eurokrisen – har EU varit närmast en icke-fråga i valrörelsen. Den har i stället kretsat kring inrikespolitiska frågor som pensioner, lagstadgad minimilön och stöd...

De senaste åren har det varit ökat fokus på grundläggande rättigheter. Frågor om respekt för och främjande av grundläggande rättigheter har uppmärksammats inte bara när det gäller länder som önskar bli medlemmar i EU, utan också beträffande länder som redan är EU-medlemmar. Så hur ser då...

Den ekonomiska krisen har haft en betydande påverkan på europeisk integration. Som en följd av de påfrestningar som har drabbat framför allt den gemensamma valutan, euron, sker en omfattande fördjupning av samarbetet inom det ekonomisk-politiska området. Samtidigt frågar sig flera medlemsstater...

Vad sätter fart på tillväxten? Hur kan EU:s medlemsländer skapa villkor som har bevisad positiv effekt för tillväxten? Frågorna är i hög grad relevanta, inte minst i ljuset av den alltjämt pågående finansiella och ekonomiska kris som utgör den kraftigaste nedgången i världsekonomin sedan andra...

Den ekonomiska krisen har visat på svagheter i EU:s och EMU:s strukturer. EU:s åtgärder för att hejda krisen har introducerats i snabb takt och det har ibland varit svårt att följa med i utvecklingen. Som underlag för att diskutera de viktigaste insatserna har Sieps tagit fram en rapport där...

Europasamarbetet präglas fortfarande av den alltjämt rådande ekonomiska krisen. Den har inte bara påverkat medborgarnas levnadsvillkor i medlemsstaterna, utan även deras inställning till EU och euron. Andelen medborgare som har en positiv bild av EU minskar nu i snabb takt. På vilket sätt och i...

Mot bakgrund av Europa 2020-strategin bör offentliga myndigheter använda upphandling till stöd för att uppnå gemensamma samhälleliga mål, såsom skydd av miljön och goda sociala villkor. Upphandlingsregelverket är emellertid en del av det regelverk som ska säkerställa fri rörlighet för varor och...

Den ekonomiska krisen har lyft fram vikten av en välfungerande bostadsfinansiering. Riskabla och kortsiktiga bolån samt värdepapperiseringen av dessa var viktiga orsaker till den kris vi nu befinner oss i. Bostadsfinansieringens storlek är sådan att den inte bara påverkar enskilda hushåll och...

Den 11 februari presenteras Sieps-rapporten EEAS 2.0 – A legal commentary on Council Decision 2010/427/EU on the organisation and functioning of the European External Action Service vid ett seminarium på tankesmedjan Centre for European Reform i Bryssel.

Rapporten utgör en juridisk...

Utländska direktinvesteringar (FDI) anses vara en viktig faktor för ekonomisk tillväxt. Mot bakgrund av inre marknadsprogrammet och införandet av euron är det betydelsefullt att studera regionala utländska direktinvesteringar ur ett policyperspektiv.

Energifrågan har alltid haft stor betydelse för den europeiska integrationen. Men EU:s gemensamma energipolitik – i synnerhet dess utrikespolitiska dimension – är av relativt sent datum. Växande energibehov och nödvändigheten att i en föränderlig geopolitisk kontext säkra tillgången på energi...

På grund av snöovädret och inställda flyg kan vi tyvärr inte genomföra morgondagens (6/12) seminarium "The Cyprus EU Presidency".

Vi beklagar.

Vänligen,
Sieps

_______________________________________________________________________________________...

Sveriges förmåga att snabbt och effektivt införa EU:s regler i svensk rätt har varierat genom åren. En relativt stor andel av klagomål på och rättsprocesser mot Sverige gäller just förseningar och andra brister i genomförande av EU-regler. Eftersom EU har skärpt sanktionsreglerna för länder som...

Konstitutionella problem är brännande diskussionsämnen i många länder. I de diskussionerna åberopas ofta utländska exempel, men också inhemska traditioner och nationella erfarenheter är av stor betydelse. Venedigkommissionen – Europarådets rådgivande organ för konstitutionella och andra...

Konsumentmakt står i dag i hög grad på den europeiska dagordningen. Ett tydligt exempel är EU-kommissionens nya Strategi för konsumentpolitiken i EU. Men vilken ställning har egentligen EU:s 500 miljoner konsumenter? Hur ser deras inflytande ut och hur kan det stärkas?

Den ekonomiska krisen i Europa har förnyat debatten om den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Diskussionen har huvudsakligen fokuserat på ekonomiska aspekter av den monetära unionens utformning, medan andra faktorer har förbisetts.

Europeiska unionens råd – mer känt som ministerrådet – är EU:s viktigaste lagstiftande organ och dess mest betydelsefulla EU-institution. Men fortfarande är kunskapen om hur rådet fattar beslut och hur medlemsländerna röstar bristfällig.

Den svenska förvaltningsmodellen framhålls ofta som ett föredöme i internationella sammanhang men i ett EU-perspektiv har den ifrågasatts. Är det till exempel möjligt för regeringen att i längden ta ett samlat ansvar för självständiga myndigheters agerande i förhållande till EU? En annan fråga...

Den pågående krisen i Eurozonen har inneburit stora utmaningar för det nuvarande danska EU-ordförandeskapet. Danmark, liksom Sverige, är inte med i eurosamarbetet och har därför delvis befunnit sig utanför det mest avgörande beslutsfattandet under det första halvåret 2012. Dessutom har i dag...

Det som i EU kallas ”ett område med frihet, säkerhet och rättvisa” ses oftast som ett politikområde som bara omfattar unionen men det har också en viktig internationell dimension. Efter flera initiativ från Europeiska rådet har EU blivit en global kraft inom områden som migration, kampen mot...

Europasamarbetet genomgår just nu en svår kris. Den gemensamma valutan är satt under hård press. Toppmöten avlöser varandra och nya åtgärder presenteras kontinuerligt. Den uppkomna situationen påverkar relationerna mellan medlemsstaterna men också mellan medborgarna, deras folkvalda och EU. I...

På Europadagen den 9 maj arrangerar Sieps tillsammans med Regeringskansliet ett seminarium som diskuterar Europas konkurrenskraft. Kommer EU att förvandlas från ekonomiskt kraftcentrum till världens största museum eller går utvecklingen att vända?

Talare
Birgitta...

Efter en omfattande utredning av om Sverige skulle ansluta sig till euron, landade den så kallade EMU-utredningen i rekommendationen att "vänta och se".

Obs! Ny lokal

Den europeiska statsskuldkrisen har satt eurosamarbetet i gungning och medfört att den europeiska integrationsprocessen påskyndats. Den 6 mars presenterar en grupp ledande nationalekonomer i European Economic Advisory Group...

Den pågående krisen i Eurozonen har inneburit stora utmaningar för det nuvarande polska EU-ordförandeskapet. Polen, liksom Sverige, är inte med i eurosamarbetet och har därför delvis befunnit sig utanför det mest avgörande beslutsfattandet under det andra halvåret 2011. Dessutom har i dag...

Förhållandet mellan ekonomiska målsättningar och sociala ambitioner har alltid varit omdiskuterat i det europeiska samarbetet.  Inte minst i tider av ekonomisk kris prövas medlemsländernas förmåga att förena den inre marknadens krav med en socialpolitik i medborgarnas intresse.

...

Seminariet är det andra av tre seminarier som hålls i samband med Sieps konferens Sociala Europa.

Talare
Antonina Bakardjieva-Engelbrekt, professor i juridik, Stockholms universitet...

Seminariet är det sista av tre seminarier som hålls i samband med Sieps konferens Sociala Europa.

Talare
Caroline Wehlander, doktorand i juridik, Umeå universitet
...

Seminariet är det första av tre seminarier som hålls i samband med Sieps konferens Sociala Europa.

I december 2011 samlas EU och övriga berörda parter i Durban för att försöka nå en uppgörelse om utsläppsminskningar efter 2012, när Kyotoprotokollets första avtalsperiod löper ut. EU har varit en ledande aktör i klimatförhandlingarna sedan Riokonferensen 1992. Givet det nuvarande dödläget i...

Ansvaret för att tillhandahålla välfärdstjänster i Sverige ligger i hög grad på kommuner, landsting och regioner. Detta gäller bland annat ansvaret för att människor har tillgång till bostäder, hälso- och sjukvård, avfallshantering och utbildning. Det faktiska utförandet är emellertid ofta en...

Den pågående statsfinansiella krisen präglar i hög grad Europa. För att fördjupa kunskaperna om krisen och de insatser som nu görs inom ramen för EU-samarbetet, bjuder Finansutskottet i samarbete med Sieps in till seminarium. Underlag för diskussionen är ett antal nyligen framtagna analyser av...

Kan EU:s demokratiska legitimitet öka genom att intresseorganisationer involveras mer i beslutsprocessen? Statsvetarna Thomas Persson och Karl-Oskar Lindgren har undersökt frågan med utgångspunkt i den process som ledde fram till EU:s nya kemikalielagstiftning REACH. De presenterar resultaten av...

Att frågan om den svenska vargjakten numera står högt på EU:s dagordning kan knappast ha undgått någon. EU-kommissionen har ifrågasatt den svenska förvaltningen av varg och den svenska regeringen svarade nyligen med att ersätta 2012 års licensjakt med utökad skyddsjakt. Frågan är kontroversiell...

Att Europas befolkning lever allt längre samtidigt som arbetskraftens andel minskar innebär en stor utmaning för EU:s medlemsländer. Påskyndad av finanskrisen har därför pensionsfrågan hamnat högt på den politiska dagordningen, och inom EU förs nu en diskussion om framtidens europeiska...

Europeiska unionens politik för forskning (FoU) har fått förnyad aktualitet. Den är central i såväl EU:s budgetöversyn som i den så kallade Europa 2020-strategin, där man betonar målet att öka nivån på FoU-investeringarna i EU till tre procent av BNP. Seminariet diskuterar styrkor och svagheter...

Samhällsstyrningens kvalitet varierar inom Europa, både mellan och inom länder. Vid seminariet presenterar författarna till rapporten Korruption i Europa sin analys av de regionala skillnaderna. De...

Målet att minska de ekonomiska klyftorna mellan EU:s regioner är inskriven i EU:s fördrag. En viktig aspekt i diskussionerna om EU: s så kallade sammanhållningspolitik är hur EU: s regioner ska rangordnas i termer av deras respektive välståndsnivåer. Denna rangordning bestämmer till stor del om...

Svenskarnas inställning till Europeiska unionen har sedan Sverige blev medlem förändrats påtagligt. Förra året presenterade Sieps och SOM-institutet data som visade att det för första gången sedan 1996 fanns en majoritet för medlemskapet. Men hur har svenskarnas inställning till EU påverkats av...

The Lisbon Treaty emphasized the need for a more coherent and comprehensive European foreign policy – and supposedly gave the EU the institutional tools to carry it out. More than one year on, and in the midst of a 'stress test' from the Arab uprisings, how well are these goals being...

Även om EU:s medlemsstater är ambitiösa när det gäller att staka ut nya mål för unionen, är de mindre villiga att skjuta till de pengar som behövs för att uppfylla dessa målsättningar. Frågan är om ens EU:s samlade BNI skulle räcka till för att finansiera genomförandet av alla de mål och...

Kommuner, landsting och regioner bär i Sverige ansvar för att människor har tillgång till bl.a. bostäder, hälso- och sjukvård, avfallshantering och skola. Det handlar om kommunala uppgifter som är av allmänt intresse för alla medborgare. Många av dess uppgifter finns samtidigt på områden där...

EU-rättens konsekvenser för kommunerna har blivit allt tydligare sedan Sverige gick med i EU. Områden som har uppmärksammats på senare tid är bostadspolitik, avfallshantering och sjukvård. Det är framförallt EU:s statsstöds- och upphandlingsregler som vållar problem. På seminariet diskuteras...

I slutet av december förra året antog det ungerska parlamentet en ny medielag. Den kritiserades omedelbart för att utgöra ett hot mot pressfriheten och för att vara oförenlig med EU-rätten. Även Europeiska kommissionen ifrågasatte lagens konstruktion och effekter, vilket ledde till den...

Utvidgningen har ofta betecknats som "EU:s största framgång" och den har otvivelaktigt varit ett av unionens mest betydelsefulla åtaganden under de två senaste decennierna. Men i och med att ett stort antal länder relativt nyligen har blivit medlemmar, har en rad brister uppdagats när det gäller...

Suveräniteten över den ekonomiska och monetära unionen, EMU, är i grunden delad. Penningpolitiken är gemensam på EU-nivå medan finanspolitiken är nationell. Efter en mycket turbulent period med bank- och skuldkriser har debatten tagit fart om hur den ekonomiska delen i EMU ska fyllas med ett...

Förberedelserna för EU:s kommande långtidsbudget är i full gång. I den senaste halvtidsöversynen lyfte Europeiska kommissionen fram betydelsen av att prioritera investeringar som främjar europeiska kollektiva nyttigheter. Det har länge funnits en samsyn bland experter på området om att sådana...

Den 8 mars presenterar en grupp ledande nationalekonomer i European Economic Advisory Group (EEAG) sin översikt över Europas mest brännande ekonomiska frågor och ger samtidigt en prognos för den europeiska ekonomin.

Den finansiella krisen har producerat en rad nationalekonomiska analyser och finansmarknadsreformer har följt i ett rasande tempo. I forskningsrapporten The Financial...

Den öppna samordningsmetoden är en relativt ny form av samarbete mellan EU:s medlemsländer. Den används för att anpassa ländernas nationella politik så att vissa gemensamma mål kan uppnås. Men metoden är kontroversiell. Kritikerna hävdar att effekterna inte är så stora, medan anhängarna menar...

EU:s nuvarande ordförandeland Belgien har haft ett antal utmaningar att hantera, däribland att nå en överenskommelse om nya initiativ inom det ekonomisk-politiska området samt hantera den ekonomiska krisens fortsatta förlopp. Vidare har den praktiska tillämpningen av Lissabonfördraget varit en...

Ofta betecknad som "EU:s största framgång", har utvidgningen utan tvekan varit ett av de mest betydelsefulla åtagandena från Europeiska Unionens sida under de senaste decennierna. Att ett stort antal länder relativt nyligen har blivit medlemmar har dock avslöjat en rad brister när det gäller hur...

Den 15 oktober arrangeras ett seminarium i Reykjavik om Finlands och Sveriges första 15 år i EU. Bakom initiativet står Centre for Small States Studies vid Islands universitet, Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (Sieps) och...

Svenska institutet för europapolitiska studier och Sveriges Riksbank bjuder in till seminarium om Europa och globala obalanser. Vid seminariet presenterades rapporten A European Perspective on External...

Är papperslösa lagbrytare eller offer för rättsövergrepp? Under de senaste två åren har ett forskningsprojekt pågått vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, som har satt fokus på de papperslösas rättsliga ställning. Denna forskning har skett med stöd av Sieps. Under seminariet...

Den 30 september arrangerar Sieps ett seminarium i Bryssel om cirkulär migration, där professor Per Lundborg vid Stockholms universitet presenterar rapporten Immigration Policy for Circular Migration...

Välkommen till ett seminarium som utvärderar det svenska EU-ordförandeskapet andra halvåret 2009, i samband med att SNS presenterar en ny bok med titeln I Europas tjänst.

Under den allvarligaste globala ekonomiska krisen sedan 1930-talet föll det på Sveriges lott att ta över...

Sieps, i samarbete med Centre for the Law of EU External Relations, CLEER, och Leuven Centre for Global Governance Studies bjuder in till konferens i Bryssel om den europeiska utrikestjänsten - European External Action Service (EEAS) – som skisseras i Lissabonfördraget.

Mer...

De senaste månaderna har vi kunnat se en ökad aktivitet i frågan om att skapa den europeiska utrikestjänst (EEAS) som skisseras i Lissabonfördraget. Hur den i detalj kommer att utformas och fungera är alltjämt oklart, men vid det här seminariet diskuteras frågan mot bakgrund av en ny...

Svenskarnas inställning till Europeiska unionen har alltsedan Sveriges medlemskap genomgått en kraftig förskjutning. Förra året presenterade Sieps och SOM-institutet nya data som visade att stödet för EU var det största sedan Sverige blev medlem 1995. Trenden visade att alltfler svenskar...

Debatten om EU:s sociala underskott har fått förnyad aktualitet genom domar från EU-domstolen i mål som Laval och Rüffert. Vid seminariet presenteras en ny europapolitisk analys som reser frågan huruvida EU blir mer socialt med det nya fördraget. Analysen behandlar de förändringar av social...

Sieps arrangerar varje halvår ett seminarium om det sittande ordförandeskapet i EU. Det nuvarande ordförandelandet Spanien har haft ett antal utmaningar att hantera, däribland att nå en överenskommelse om EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning under det kommande decenniet, den akuta...

Den ekonomiska och finansiella krisen var en av de viktigaste frågorna på bordet under Sveriges ordförandeskap i EU. Resultatet, som föregicks av stundtals svåra förhandlingar, blev ett politiskt beslut om ett nytt ramverk för tillsyn av EU:s finansmarknad.

I en ny Sieps-analys gör...

Finns det utrymme för att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling? Kan man till exempel främja jämställdhet, integration av funktionshindrade, god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor? Ja, menar Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun som för Sieps räkning skrivit rapporten...

Genom medlemskapet i EU har de svenska domstolarna fått en roll som de tidigare inte har haft. De ingår numera i en europeisk rätts- och domstolsordning, som omfattar hela EU och där de utgör EU-rättens nationella arm. De svenska domstolarnas praxis när det gäller att begära förhandsavgörande...

Enklare regler och lagar är numera en uttalad målsättning på såväl europeisk som nationell nivå. EU-kommissionen driver på för att medlemsstaterna ska minska de administrativa bördorna - inte minst för företag – och kräver att länderna i förväg genomför konsekvensutredningar av föreslagna regler...

Den 26 februari 2010 presenteras den årliga rapporten från European Economic Advisory Group (EEAG) vid CESIfo, som utöver en makroekonomisk översikt över den europeiska ekonomin fokuserar på hur vi ska ta oss ur den ekonomiska krisen utan att sätta långsiktiga målsättningar på spel.

Sverige innehade under sex utmanande månader ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Nu tittar vi i backspegeln och sätter slutbetyget för det svenska ledarskapet. 

Cirkulär migration är ett centralt begrepp i EU:s framtida migrationspolitik. Det grundläggande syftet är att den internationella rörligheten för arbetskraft ska effektivisera både ursprungslandets och mottagarlandets ekonomier samtidigt som riskerna med så kallad "brain-drain" undviks.

EU:s östliga partnerskap lanserades i maj 2009 och syftar till ett närmare samarbete mellan EU och sex länder i Östeuropa och södra Kaukasus. Det svenska ordförandeskapet är under hösten ansvarigt för att utveckla partnerskapet och ge det ökad konkretion. En särskilt utmanande uppgift i...

Sieps bjuder in till seminarium om Sverige och den ekonomiska och monetära unionen (EMU), i samarbete med riksdagens EU-nämnd. Syftet är att ge kunskap och utrymme för reflektion kring de politiska och ekonomiska erfarenheterna av eurosamarbetet samt eventuella konsekvenser av Sveriges val...

Det internationella samfundet befinner sig i ett läge med synnerligen stor osäkerhet. Världsekonomin präglas av den ekonomiska och finansiella krisen vilket har fått till följd att såväl den ekonomiska världsordningen som handelsfrågor har återkommit på dagordningen. Den amerikanska...

Den 1 juli i år tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Under sex månader leder Sverige arbetet i EU, representerar EU i världen och ansvarar för att driva utvecklingen av EU framåt i viktiga frågor. Allt detta innebär att Sverige är en ”vikarierande global stormakt”. Vad vill då Sverige med...

Den 1 juli i år tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Under sex månader leder Sverige arbetet i EU, representerar EU i världen och ansvarar för att driva utvecklingen av EU framåt i viktiga frågor. Allt detta innebär att Sverige är en ”vikarierande global stormakt”. Vad vill då Sverige med...

Den 1 juli i år tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Under sex månader leder Sverige arbetet i EU, representerar EU i världen och ansvarar för att driva utvecklingen av EU framåt i viktiga frågor. Allt detta innebär att Sverige är en ”vikarierande global stormakt”. Vad vill då Sverige med...

Frågan om låglönekonkurrens med utstationerad arbetskraft ska tillåtas inom EU eller om denna arbetskraft ska betalas samma löner som i värdlandet har de senaste åren varit flitigt omdebatterad i många EU-länder. I Sverige symboliseras denna debatt av Vaxholmskonflikten.

Det svenska ordförandeskapet i EU närmar sig den avgörande slutspurten. Som del av Sieps kontinuerliga bevakning av ordförandeskapen i EU arrangeras ett seminarium som belyser vad som hittills uppnåtts samt vad som krävs för ordförandeskapet ska lyckas med sina målsättningar. I syfte att...

Det finns en allt högre grad av samstämmighet om att EU:s budget behöver reformeras. I rapporten How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit hävdar Filipa Figueira,...

Stormakt i sex månader - Det svenska EU-ordförandeskapet och EU:s utvidgning

Med anledning av det svenska ordförandeskapet i EU, inbjuder Sieps och Notre Europe specialister, politiska beslutsfattare, tjänstemän från kommissionen och forskare för att diskutera frågan "Vilken gemensam politik för jordbruk och landsbygd efter 2013?"  Dessa tankesmedjor inbjuder...

Stormakt i sex månader - Det svenska EU-ordförandeskapet och dess prioriteringar

Almedalen, Visby, den 29 juni 2009

Inledning
Lars Adaktusson, journalist

10.05–11.00 Folkviljan och EU – resultatet av det svenska Europavalet
Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

...

Klimatförändring och energi kommer att stå högt på dagordningen för det kommande svenska ordförandeskapet. Energisäkerhet, liksom EU:s nuvarande och framtida energiförsörjning är viktiga aspekter i kampen mot klimatförändringar. EU: s mål är att få minst 20 procent av sin energiförsörjning från...

Den 7 juni röstade svenskarna för fjärde gången i ett Europaparlamentsval. Tidigare val har präglats av ett lågt valdeltagande och stora svängningar i stödet för de olika politiska partierna. Generellt sett brukar regeringspartier och stora partier göra sämre ifrån sig i dessa val...

Swedish Presidency 2009: Finding Solidarity in the Face of Crises

Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, arrangerade i samarbete med Utrikespolitiska Institutet en stor internationell konferens inför det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen.

Datum: 14 maj 2009 i Stockholm

Tjeckiens ordförandeskap i EU 2009 ärvde en späckad agenda efter Frankrike. Tre svåra utrikespolitiska kriser väntade den tjeckiska regeringen när den tog över ledarskapet i EU: gasdispyten mellan Ukraina och Ryssland; uppblossade...

Datum: 11 maj 2009 i Hässleholm

I maj 2009 är det fem år sedan EU:s östutvidgning. Utvidgningen omgärdades av såväl förhoppningar som farhågor. SNS Demokratiråd 2009 presenterade rapporten ”Europa efter utvidgningen” som undersöker vad utvidgningen inneburit för...

Datum: den 7 maj 2009 i Stockholm

Nationella domstolar har avgörande betydelse för att EU:s rättssystem ska fungera. I juli 2008 antog Europaparlamentet en resolution där de nationella domstolarnas roll framhölls. Enligt resolutionen måste...

Datum: den 21 april 2009 i Stockholm

Datum: den 14 april 2009 i Stockholm

EU:s pågående budgetöversyn skapar fundamentala frågor om vad EU är och bör göra. Budgetöversynen syftar till att skapa en budget som är bättre anpassad att möta framtida utmaningar.

I rapporten från Sieps presenterade...

Datum: den 25 mars 2009 i Stockholm

John Hassler, professor i nationalekonomi, presenterade årets rapport från EEAG - European Economic Advisory Group vid CESifo i München vid ett seminarium som arrangerades av Sieps och SNS.

Datum: den 29 januari 2009 i Stockholm

Den nya amerikanska administration ärver ett antal stora och svårlösta utmaningar från president Bush, däribland krigen i Irak och Afghanistan, risken för ett kärnvapenbeväpnat Iran, ett återuppvaknat Ryssland och en...

Datum: 3 december 2008 i Stockholm

Det franska ordförandeskapet i EU under hösten 2008 utspelas under en intensiv period, både på det globala planet och inom EU. Ordförandeskapets dagordning har påverkats av flera stora utmaningar såsom stridigheterna i Georgien...

Datum: 9 oktober 2008 i Stockholm

Vad händer med Lissabonfördraget? Detta seminarium var en del av arrangemanget Utrikespolitiskt konvent 2008.

Medverkande:
Carl Fredrik Bergström, forskare, Sieps
Anna...

Datum: 9 oktober 2008 i Stockholm

Det senaste decenniet har inneburit drastiskt förändrade förutsättningar för en gemensam europeisk energipolitik. Bland annat har en ökad volatilitet på energimarknaderna, ett ökat beroende av externa energileverantörer efter...

Datum: 22 september 2008 i Stockholm

Inför EU:s östutvidgning i maj 2004 uppstod en hetsig diskussion kring så kallad ”social turism” och eventuella negativa effekter på den svenska arbetsmarknaden.

Sieps presenterade en rapport som analyserar effekterna av en...

Datum: 3 september 2008 i Stockholm

Under 2008 har en dramatisk och till synes plötslig utveckling i världsekonomin ägt rum. Bland de mest uppmärksammade händelserna räknas den amerikanska bolånekrisen, de stadigt ökande råvarupriserna och ett underliggande hot...

Datum: 11 juli 2008 i Visby

Vad händer nu? Vilka är de mest genomgripande förändringarna i förhållande till nuvarande fördrag och hur kommer Lissabonfördraget att påverka makt-strukturen i EU? Kan fördraget träda i kraft nu när folkomröstningen på Irland resulterade i...

Datum: 12 juni 2008 i Stockholm

Politiken för global utveckling förs idag med ett stort antal medel och av ett stort antal aktörer. EU och dess medlemsländer är en viktig aktör på området bland annat genom sin tyngd på handelsområdet och som världens största...

Datum: 7 april 2008 vid Europaforum i Hässleholm

Lissabonfördraget är EU:s nya grundfördrag och förväntas träda i kraft 2009.

Datum: 28 maj 2008 i Stockholm

Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet med fokus på dagordningen, de inrikespolitiska förutsättningarna och det aktuella landets förhållande till den europeiska integrationsprocessen. Slovenien är den...

Datum: 23 maj 2008 i Paris

Projektets syfte är att i samarbete med andra europeiska institut och organisationer ge forskningsbaserad input i frågor som prioriteras av de franska, tjeckiska och svenska ordförandeskapen.  

Projektet, som leds av de...

Datum: 21 maj 2008 i Stockholm

Nästan hälften av svenskarna är nu positiva till medlemskapet och de senaste mät-ningarna visar att stödet är starkare än i någon tidigare mätning.

Datum: 16 maj 2008 i Stockholm

Hur har EU:s identitet påverkats av den kulturella mångfald som blivit följden av utvidgningen från 15 till 27? Kan Europas breda spektrum av kultur och traditioner stimulera och bidra till den pågående integrationsprocessen? Konferensen...

Datum: 21 april 2008 i Stockholm

Från jord till bord - så lyder kommissionens slogan för EU:s livmedelslagstiftning. Den ska representera det helhetsgrepp som tillämpas på livsmedelsområdet. Detta helhetsgrepp är ett resultat av den översyn av EU:s lagstiftning om...

Datum: 14 april 2008 i Bryssel 

I maj 2006 kom rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen överens om att låta Europeiska kommissionen genomföra en ”fullständig och omfattande översyn” av den gemensamma budgeten och att rapportera resultaten 2008/9.

...

Datum: 5 mars 2008 i Stockholm

Vid detta seminarium presenterade Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, den årliga rapporten från EEAG, European Economic Advisory Group (EEAG) vid CESifo i München.

Årets rapport...

Datum: 4 mars 2008 i Stockholm

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd andra halvåret 2009. Frankrike och Tjeckien håller i ordförandeklubban andra halvåret 2008 respektive första halvåret 2009.

De tre länderna förbereder nu tillsammans med Rådssekretariatet det...

Datum: 31 januari 2008 i Stockholm

Vid seminariet presenterade Chloé Le Coq, SITE, och Elena Paltseva, Köpenhamns universitet, hittills obeaktade försäkrings-ekonomiska problem som följer av en gemensam energipolitik.

Datum: 13 december 2007 i Stockholm

EU-medlemskapet har öppnat nya kanaler för kommunalt och regionalt påverkans-arbete och har medfört ett behov av att självständigt bevaka sina intressen på EU-nivå.

Datum: 7 december 2007 i Stockholm

För det nuvarande ordförandelandet Portugal har frågan om att slutföra förhand-lingarna av det så kallade Reform- eller Lissabonfördraget varit dominerande. Förväntningarna om att detta ska föras i hamn vid toppmötet i december är...

Datum: 6 november 2007 i Bryssel

The Centre for European Policy Studies (CEPS) och Sieps arrangerade ett lunchseminarium i Bryssel om EU:s budgetöversyn 2008-2009.

Vid seminariet presenterades analysen...

Datum: 26 oktober 2007 i Stockholm

Sieps årskonferens 2007 arrangerades på temat om den nu pågående översynen av EU:s budget, som förväntas avslutas 2008-2009. Vid konferensen diskuterade professor André Sapir och professor Iain Begg med Sveriges EU-minister Cecilia...

Datum: 24 september 2007 i Stockholm

Ett ansökarlands väg till fullt medlemskap i Europeiska Unionen är ofta lång och kravfylld. EU ställer upp en lång rad kriterier och anpassningskrav. Vid detta seminarium diskuterades Rumäniens väg till EU.

Datum: 17 september 2007 i Stockholm

Under sommaren har EU:s medlemsstater nått en överenskommelse om att återuppliva det konstitutionella fördraget och omvandla det till ett reformfördrag. Detta arbete beskrivs som tekniskt och ska göras på rekordtid. Även om...

Datum: 4 juni 2007 i Stockholm

Gemensamma lösningar på gemensamma problem är grunden för EU-samarbetet. Den gränsöverskridande brottsligheten är ett gemensamt problem. Straff- och straffprocessrätten är emellertid djupt förankrad i nationalstaterna, vilket gör...

Datum: 31 maj 2007 i Stockholm

Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet i EU. Det nuvarande ordförandelandet Tyskland har bland annat prioriterat frågan om det konstitutionella fördraget. Toppmötet i mars fokuserade främst på...

Datum: den 27 april 2009 i Stockholm

De senaste mätningarna av opinionen visar att stödet för EU är det största sedan Sverige blev medlem. Det är nu nästan ett majoritetsstöd för EU. Trenden visar att alltfler svenskar omfamnat EU-samarbetet men skillnader mellan olika...

Datum: 25 april 2007 i Stockholm

Svenskarnas inställning till Europeiska unionen har alltsedan Sveriges medlemskap kännetecknats av en relativt utbredd skepsis, i synnerhet bland kvinnor och unga. Nya data visar dock att opinionen har förändrats.

Förutom...

Datum: 16 april 2007 i Stockholm

Inom EU beräknas andelen äldre i förhållande till befolkningen i arbetsför ålder öka från 25 procent 2005 till 54 procent 2050. Detta är ett resultat av sjunkande födelsetal och ökad livslängd. De ökade kostnaderna för pensioner och...

Datum: 2 april 2007 i Stockholm

Vid Europeiska rådets möten behandlar stats- och regeringscheferna bl.a. frågor om EU:s övergripande utveckling. Den slutenhet som dessa möten präglas av har i princip omöjliggjort systematiska analyser och forskning om hur staternas ledare...

Datum: 26 mars 2007 vid Europaforum i Hässleholm

Europaforum Hässleholm arrangerades våren 2007 för femte gången och uppmärksammade särskilt EU:s 50-årsfirande. Seminarierna pågick i fyra dagar. Några av årets rubriker var: Europaforskarnas dag, EU och Kina/Indien,...

Datum: 6 och 8 december 2006 i Lund

Dessa två seminarier har till syfte att öka kunskaperna om de nationella domstolarnas roll i beslutsprocessen i EU-samarbetet. De organiserades av en forskargrupp vid Juridiska institutionen vid Lunds universitet i samarbete med...

Datum: 5 december 2006 i Stockholm

Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet i EU. Det innevarande ordförandelandet Finland har bland annat lyft frågor om den europeiska innovationskraften och EU:s nordliga dimension samt relationerna...

Datum: 27 november 2006 i Bryssel

Mika Widgrén, professor vid Turku School of Economics i Åbo, utvärderar vad olika röstregler i ministerrådet innebär för kostnaderna av framtida utvidgningar av Europeiska unionen. Rapporten presenterades vid ett seminarium i Bryssel.

Datum: 27 november 2006 i Stockholm

Sieps och Finlands ambassad i Stockholm arrangerade ett seminarium om utvecklingen inom EU:s nordliga dimension och relationerna mellan EU och Ryssland. Inbjudna talare var forskare från Finland, Ryssland och Sverige som belyste det...

Datum: 16 november 2006 i Stockholm

Sieps årskonferens 2006 hölls på temat Why Europe? Possibilities and limits of European integration.

I den aktuella europeiska debatten återfinns en rad frågeställningar som är relevanta för Sverige och Sveriges förhållande till...

Datum: 6 november 2006 i Stockholm

CSR, Corporate Social Responsibility, ses inom EU i stor utsträckning som ett sätt att st ärka de europeiska företagens konkurrenskraft. Den CSR-politik som EU nu formulerar ger de enskilda företagen en central roll när det gäller...

Datum: 18 oktober 2006 i Stockholm

Utvecklingen i EG-domstolens rättspraxis gör att fler och fler svenska skatteregler kan ifrågasättas. Om den svenska lagstiftaren inte gör något, får andra organ, såsom Skatteverket och skattedomstolarna, en allt viktigare roll och...

Datum: 10 oktober 2006 i Stockholm

Unionsmedborgarnas fria rörlighet har blivit en reell och individuell rättighet som ger medlemsstaternas medborgare rätt att röra sig fritt inom EU. Det finns dock fortfarande motstånd mot denna utveckling, särskilt när det gäller...

Datum: 9 juni 2006 i Stockholm

Ett antal centrala och omtvistade frågor har varit aktuella under Österrikes ordförandeskap. Innan detta halvår är slut kommer det Europeiska rådet att ha ett toppmöte i Bryssel i mitten av juni. Bland annat diskuterades EU:s...

Datum: 30 maj 2006 i Stockholm

Vid detta seminarium presenterades resultaten från ett Sieps-finansierat forskningsprojekt med titeln "The New Bipolarity: The EU and US Policy in World Trade and Security Relations". Projektet leds av professor Vinod K Aggerwal från...

Datum: 22 maj 2006 i Stockholm

Hur kan forskning medverka till högre tillväxt och sysselsättning i Europa? Vilken roll kan EU spela? Kritiska röster i Europa hävdar att Lissabonstrategin har misslyckats. Innovationsklyftan mellan EU och USA har ökat under senare år,...

Datum: 10 maj 2006 i Stockholm

Som en del i Regeringskansliets EU-dagar i samband med Europadagen den 9 maj, anordnade Sieps ett seminarium som behandlade konstitutionella frågor.

Efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna för snart ett år sedan har...

Datum: 4 maj 2006 i Stockholm

Datum: 24 april 2006 i Bryssel

Irland och Sverige, tillsammans med Storbritannien, var de enda av EU:s dåvarande 15 medlemsländer som öppnade sina arbetsmarknader för de nya medlemsländerna vid utvidgningen år 2004.

Datum: 27 mars 2006 vid europaforum i Hässleholm

Vilken möjlighet - och vilken skyldighet - har svenska domstolar att begära förhandsbesked från EG-domstolen? Frågan behandlades under ett seminarium som arrangerades av Sieps och Lunds Domarakademi under Europaforum...

Datum: 22 mars 2006 i Stockholm

Debatten om den svenska grundlagen och EU tog ett tvärt slut förra våren när EU:s konstitutionella fördrag lades på is. Ett antal frågor lämnades obesvarade. Återspeglar grundlagen vårt medlemskap i EU? Vem avgör innehållet i Sveriges...

Datum: 21 mars 2006 i Stockholm

Vid seminariet presenterades två rapporter som behandlar EU som aktör på den internationella arenan:

...

Datum: 15 mars 2006 i Stockholm

Vid detta seminarium som samarrangerades av Sieps och SNS presenterades den årliga rapporten från European Economic Advisory Group (EEAG) vid CESIfo om tillståndet i den europeiska ekonomin.

Datum: 13 december 2005 i Stockholm

Tillväxten är en central fråga i EU, inte minst efter antagandet av Lissabon-strategin. Vid seminariet presenterades en rapport som ger en sammanfattning av EU:s tillväxtdebatt och en genomgång om vad nationalekonomisk forskning...

Datum: 7 december 2005 i Stockholm

Inbjudna talare från omvärlden diskuterade EU utifrån sina respektive perspektiv. Framtida utmaningar för EU samt EU:s roll i världen är frågor som stod i fokus för konferensen.

Välkomstord:
Mats Hellström...

Datum: 6 december 2005 i Stockholm

Vid seminariet presenterades rapporten What Remains of the Stability Pact and What Next? av Lars Calmfors. Rapporten...

Datum: 2 december 2005 i Stockholm

Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet med fokus på dagordningen, de inrikespolitiska förutsättningarna och det aktuella landets förhållande till den europeiska integrationsprocessen.

Datum: 2 december 2005 i Stockholm

Vid detta seminarium presenterades forskningsprojektet Interstitial Institutional Change - Contested...

Datum: 21 november 2005 i Stockholm

Traditionellt har de stora staterna föredragit rådet och de små staterna kommissionen som de institutioner genom vilka de mest effektivt kan utöva sin makt. Utvecklingen under senare år gör dock att vissa bedömare har börjat...

Datum: 21 november 2005 i Lund

Detta seminairum samarrangerades med Centre for European Studies och behandlade nationella domstolars framtida roll i EU.

Vid seminariet presenterades...

Datum: 8 november 2005 i Stockholm

Våren 2005 reformerades stabilitets- och tillväxtpakten.

Datum: 21 oktober 2005

Hur påverkas omvärlden av den europeiska integrationen; finns det en handelsomfördelning som missgynnar länderna utanför EU?

Datum: 5 oktober 2005

Många olika tolkningar har framförts i debatten om de svenska monopolens framtid i EU. Finns det någon djupare förklaring till att så skilda synsätt görs gällande och hur resonerar egentligen EG-domstolen?

Datum: 28 september 2005 i Stockholm

Hur väl passar EU:s strukturpolitik de behov som kan identifieras i de nya medlemsstaterna? Vid seminariet presenterades en rapport som är resultatet av ett samarbete mellan Sieps och sex europeiska forskningsinstitut.

Datum: 26 september 2005 i Bryssel

Hur väl passar EU:s strukturpolitik de behov som kan identifieras i de nya medlemsstaterna? Vid seminariet presenterades en rapport som är resultatet av ett samarbete mellan Sieps och sex europeiska forskningsinstitut.

Vid...

Datum: 1 september 2005 i Stockholm

Efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna samt Europeiska rådets beslut att utlysa en "period av eftertanke" i EU inbjöd Sieps till seminarium och diskussion kring frågan hur EU-samarbetet skulle kunna utvecklas. Kan EU...

Datum: 23 juni 2005 i Bryssel

Efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna samt Europeiska rådets beslut att utlysa en "period av eftertanke" i EU inbjöd Sieps till seminarium och diskussion kring frågan hur EU-samarbetet skulle kunna utvecklas. Kan EU på ett...

Datum: 14 juni 2005 i Stockholm

Vid ett seminarium om ratificeringsprocessen av det konstitutionella fördraget presenteras en ny rapport från Sieps författad av Ann-Cathrine Jungar och Christer Karlsson.

Datum: 2 juni 2005 i Stockholm

I samband med upptakten till Europeiska rådets möte den 15-16 juni arrangerade Sieps ett seminarium på temat EU:s budget. Bland annat presenterades resultat från forskning där olika röstningsregler utvärderas empiriskt i syfte att...

Datum: 30 maj 2005 i Stockholm

Söndagen den 29 maj röstade det franska folket om EU:s nya konstitutionella fördrag. Vilka konsekvenser kommer resultatet att få - för Frankrike, för EU och för den fortsatta ratificeringsprocessen av EU:s konstitution? Detta diskuterades...

Datum: 11 maj 2005 i Stockholm

Seminarium i Stockholm i samarrangemang med Regeringskansliet med anledning av Europadagen.

Vid seminariet presenterades rapporten ...

Datum: 9 maj 2005 i Stockholm

Vid detta seminarium diskuterades om Sverige skulle kunna ratificera det konstitutionella fördraget utan att ändra grundlagen.

Datum: 28 april 2005 i Stockholm

En ny gemensam nätverksträff för myndigheter som har till uppgift att informera allmänheten om EU.

Nätverksträffen var en uppföljning av mötet i riksdagen den 21 oktober 2004. Nätverksträffen ägde rum på Europeiska...

Datum: 26 april 2005 i Stockholm

Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet med fokus på dagordningen, de inrikespolitiska förutsättningarna och det aktuella landets förhållande till den europeiska integrationsprocessen.

Datum: 25 april 2005 Europaforum i Hässleholm

Sieps anordnade ett seminarium vid Europaforum i Hässleholm.

Datum: 20 april 2005 i Stockholm

Seminariet var ett samarrangemang mellan Europeiska kommissionens representation i Sverige och Sieps.

Datum: 17 mars 2005 i Stockholm

Varje år sedan 2002 publicerar en internationell grupp av forskare en rapport som granskar olika aspekter av Europas ekonomi. Seminariet var ett samarbete mellan Sieps, CESIfo i München och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS...

Datum: 25 februari 2005 i Stockholm

Detta seminarium var ett samarrangemang med SNS och EU2004-kommittén.

Vid seminariet presenterades publikationen av "Fördrag om upprättandet av en konstitution för Europa".

Medverkande:
Hans...

Datum: 28 januari 2005

Medverkande:
Jan-Erik Lane, Genèves universitet
Axel Moberg, Utrikesdepartementet
Mikael Priks, Ludwig-Maximilian universitetet i München
Jesper Roine, Handelshögskolan...

Datum: 11 januari 2005 i Bryssel

Vid seminariet diskuterades frågor som väcks i samband med Turkiets förhandlingar med EU om medlemskap.

Datum: 16 december 2004 i Stockholm

I samband med att Mogens Peter Carl, generaldirektör för DG Handel i Europeiska kommissionen, gästade Sverige, arrangerade Sieps ett seminarium med temat den nya kommissionens prioriteringar i den pågående Doharundan. Seminariet var...

Datum: 9 december 2004 i Stockholm

Medverkande:
Franz Vranitzky, tidigare förbundskansler i Österrike
Pertti Salolanien, tidigare vice statsminister i Finland
Ingvar Carlsson, tidigare statsminsinter i...

Datum: 1 december 2004 i Stockholm

Vid seminariet presenterades rapporten En konstitution för Europa? Reflektioner av Thomas Bull, Torbjörn Larsson, Ulrika Mörth,...

Datum: 3 november 2004 i Stockholm

Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet med fokus på dagordningen, de inrikespolitiska förutsättningarna och det aktuella landets förhållande till den europeiska integrationsprocessen.

Datum: 25 oktober 2004 i Stockholm

Den europeiska integrationen har medfört ändrade förutsättningar för företagens lokalisering i många branscher. På en mer integrerad marknad kan företag välja att koncentrera produktionen till de mest attraktiva platserna, exempelvis...

Datum: 20 oktober 2004 i Stockholm

Detta seminarium var ett samarrangemang med Franska ambassaden, EU2004-kommittén och Svensk-franska parlamentarikernätverket.

 

Medverkande:
Olivier Duhamel, professor
Tomas Dahlman, Sieps...

Datum: 23 september 2004 i Stockholm

Den 1 maj 2004 fick EU tio nya medlemsstater. Denna bedrift i integrationsprocessen ackompanjerades dock av en stor oro för störningar på svensk arbetsmarknad på grund av en stor invandring från de Central- och Östeuropeiska staterna...

Datum: 22 juni 2004 i Stockholm

Detta seminarium var ett samarrangemang med EU2004-kommittén.

Seminariet ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

Datum: 10 juni 2004 i Stockholm

 

Medverkande:
David Kernohan, chef för Handelspolitiska enheten, Centre for European Policy Studies
Lena Maier, chefsjurist, SACO
Håkan Jonsson,...

Datum: 5 maj 2004 i Stockholm

Seminariet anordnades i samarbete med Regeringskansliet med anledning av Europadagen.

 

Medverkande:
Ulf Bernitz, professor, Stockholms universitet
Lars Calmfors, professor...

Datum: 29 april 2004 i Stockholm

Vid seminariet presenterades och diskuterades resultaten från tre av de mer uppmärksammade studierna inom EU-inriktad nationalekonomisk forskning de senaste åren.

Seminariet ingår i forskningsprojektet...

Datum: 29 mars 2004 i Stockholm

I vilken riktning rör sig världens länder när det gäller handeln: ser vi en fortsatt multilateralt betonad agenda eller kommer regionalismen att fortsätta att accelerera? Ser vi till och med tecken på en ökande protektionism av olika slag i...

Datum: 16 mars 2004 i Stockholm

 

Medverkande:
Ben Tonra, professor, University College, Dublin
Axel Wernhoff, Statsrådsberedningen

...

Datum: 16 februari 2004 i Stockholm

Varje år sedan 2003 publicerar en internationell grupp av forskare en rapport som granskar olika aspekter av Europas ekonomi, "Report on the European Economy".

Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Institutet för...

Datum: 15 januari 2004 i Stockholm

 

Medverkande:
Beverly Crawford, professor, University of California, Berkely
Edward A Fogarty, forskare, dr. University of California, Berkely

...

Datum: 9 december 2003 i Stockholm

Vid seminariet diskuterades Konventet bakom kulisserna.

Vid seminariet presenterades utredningen...

Datum: 27 november 2003 i Stockholm

Vilka förändringar man kan förvänta sig på Västeuropas näringslivsstruktur, framför allt den svenska, när länderna i Öst- och Centraleuropa blir alltmer integrerade med väst?

Datum: 24 november 2003 i Stockholm

Utformningen av italiensk utrikespolitik har sedan länge dominerats av en avvägning mellan tre faktorer: de transatlantiska förbindelserna, relationerna med Medelhavsländerna samt Italiens plats i Europa.

Datum: 17 november 2003 i London

Detta seminarium samordnades med Centre for European Reform, Sieps och Svenska ambassaden i London. Seminariet behandlade på ett övergripande plan frågor om hur EU kan bli en mer enhetlig aktör internationellt och vilka förändringar som...

Datum: 11-13 november 2003 i Stockholm

Sieps anordnade ett seminarium om lagstiftningsprocessen i framtidens EU vid 2003 års Juriststämma.

 

Medverkande:
Carl Fredrik Bergström, Sieps

...

Datum: 7 november 2003 i Lund

Förhandlingarna om EU:s framtid har startat. Hur vill du att Eu ska se ut i framtiden?

icon ...

Datum: 8 oktober 2003 i Stockholm

Det europeiska integrationsprojekt som började med kol- och stålunionen har passerat 50-årsstrecket. Politiskt och institutionellt håller EU:s organisation på att mogna, vilket bland annat förslaget till nytt konstitutionellt fördrag...

Datum: 17 september 2003 i Stockholm

Vid seminariet presenterades två rapporter som publicerats inom ramen för projektet Strategi 2004:

Datum: 16 september 2003 i Bryssel

Målet med EU:s strukturpolitik är att uppnå utjämning mellan olika regioner och därigenom främja sammanhållningen inom unionen. Men skillnaderna mellan regioner har ofta överskattats i statistiken - olika mått ger olika resultat och...

Datum: 26 augusti 2003 i Stockholm

Seminairet behandlade transatlantiska relationer mellan EU och USA och de skillnader mellan EU och USA som blottades i samband med krisen om Irakkriget.

Datum: 12 juni 2003 i Stockholm

Vid seminariet presenterades två rapporter inom ramen för projektet Strategi 2004:

Datum: 10 juni 2003 i Stockholm

Unionen har växt fram som ett säkerhetspolitiskt projekt för att säkra fredliga relationer mellan Europas stater. Alltsedan bildandet av gemenskapen har det dock funnits medlemsstater som strävat efter att gå vidare mot ett kollektivt...

Datum: 2 juni 2003 i Stockholm

Seminariet anordnades i samarbete med EPIN med finansiering från kommissionen.

Vid seminariet presenterades av tre rapporter som publicerats inom ramen för projektet ...

Datum: 8 maj 2003 i Stockholm

 

Vid seminariet presenterades två rapporter som publicerats inom ramen för projektet Strategi 2004:

Datum: 10 april 2003 i Stockholm

 

Vid seminariet presenterades tre rapporter som publicerats inom ramen för projektet Strategi 2004:

Datum: 28 mars 2003 i Stockholm

Serminairet behandlade hur den öppna samordningsmetoden (ÖSM) kom att bli en central del i diskussionen inför 2003 års regeringskonferens om Europeiska unionen samt i vilken utsträckning ÖSM kan utgöra en ny styrelseform.

Datum: 20 mars 2003 i Stockholm

Vid seminariet diskuterades det då pågående arbetet i Konventet om Europas framtid. 

Genom detta tillfälle inleddes forskningsprojektet Strategi 2004.

Datum: 4 mars 2003 i Stockholm

Medverkande:
Jacob Söderman, Europeiska ombudsmannen
Tommy Möller, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Göran Magnusson (s), vice ordförande i riksdagens...

Seminarier år: