EU:s framtid

Regeringen har gett Sieps i uppdrag att analysera EU:s framtidsdiskussion. Det handlar alltså om vilka uppgifter EU ska ägna sig åt och på vilket sätt. Gemensamt för framtidsfrågorna är att de vägval, förändringar och förslag som nu diskuteras påverkar hur EU-samarbetet och systemet kommer att utvecklas och vilken inriktning det får.

EU:s framtid

Varför förs en diskussion om EU:s framtid nu?

Diskussionen om vad EU kan och bör göra är inte ny, men när en medlemsstat väljer att lämna unionen är det naturligt att frågan om EU:s framtid tar ny fart. Frågans betydelse minskar inte av att EU står inför fler stora utmaningar.        

Under våren 2017 tog Europeiska kommissionen därför initiativ till en bred debatt om EU:s framtid. Initiativet är ett sätt att få medlemsstaterna att tydliggöra vad de vill och kan. Det handlar om grundläggande vägval för EU-samarbetet fram till 2025. Arbetet är tänkt att bedrivas fram till valet till Europaparlamentet i juni 2019.

En grundfråga gäller om några länder ska kunna välja att fördjupa samarbetet eller om alla ska gå i samma takt. I diskussionen prioriteras också ett antal politikområden: globaliseringen, EU:s finanser, eurosamarbetet, säkerhet och sociala frågor. 

Publikationer på temat EU:s framtid

Italy and the Completion of the Euro Area

Italien var ett av de medlemsländer som först kvalificerade sig för att införa euron. Landets erfarenheter av valutaunionen är dock blandade, och i dag finns det en skepsis mot föreslagna EMU-reformer.

EU och hoten mot rättsstaten

Under de senaste tio åren har EU:s kriser avlöst varandra. Den kris som nu pågår handlar om de senare årens hot mot rättsstaten, framför allt i Polen och Ungern.