Skatter och EU

Globalisering och digitalisering aktualiserar frågan om skattesamordning på EU-nivå. I en serie analyser diskuteras huruvida en samordning är önskvärd och genomförbar, och i så fall på vilka områden. (September 2019)

Under 2019 har Sieps publicerat tre analyser i en serie om hur EU påverkar svensk skattepolitik. Bakgrunden till diskussionerna och initiativen på EU-nivå är att rörliga skattebaser och skatteflykt krymper de enskilda ländernas skatteintäkter. Frågan är dock om skatteområdet bör och kan samordnas på EU-nivå.

Analyserna är författade av Katarina Nordblom och Åsa Hansson, båda docenter i nationalekonomi, samt Mattias Dahlberg, professor i finansrätt.

Texterna bygger på de presentationer som författarna gjorde vid ett seminarium som arrangerades genom ett samarbete mellan Sieps och SNS, Studieförbundet Näringsliv & Samhälle, den 23 november 2018.

Se seminariet i efterhand.

Längre ner hittar du även tidigare publikationer från Sieps på temat skatter och EU.

Sieps publikationer

Skattepolitik på EU-nivå – samordna eller konkurrera?

Går det att förena nationell skattepolitik med global rörlighet för kapital, arbetskraft och konsumtion? Med stöd av argument för och emot skattepolitiskt samarbete diskuterar nationalekonomen Åsa Hansson vilken samordning som lämpar sig för EU-nivån. (2019:10epa)

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. Enligt nationalekonomen Katarina Nordblom kan viss EU-samordning av skatter idag uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas. (2019:1epa)

EU och företagsbeskattning – ett område av växande betydelse

På kort tid har EU ökat sin aktivitet på området företagsbeskattning, inte minst genom lagstiftning mot skatteflykt. Frågan är dock om medlemsstaterna är beredda på ytterligare harmonisering. Mattias Dahlberg är professor i finansrätt vid Uppsala universitet. (2019:4epa)

Mer om skatter och EU

Entering a World of Footloose Tax Bases: Can the EU Generate Its Own Income?

Med ökat internationellt utbyte uppstår allt fler kollektiva behov som nationalstaterna inte kan hantera. Men också nya möjligheter till offentliga intäkter, t.ex. genom den digitala ekonomin och krafttag mot skatteflykt. Daniel Tarschys är professor emeritus i statsvetenskap och senior rådgivare vid Sieps. (2015:8epa)

Skatterna – konkurrens eller harmonisering?

Syftet med rapporten är att inventera kunskapsläget vad beträffar tre frågeställningar: risken för skattekonkurrens mellan Europas stater; följderna för välfärden av en eventuell skattekonkurrens; och möjligheterna att komma till rätta med eventuella problem genom någon form av skatteharmonisering. Mats Persson är professor i nationalekonomi. (2003:6epa)