Lissabonfördraget undertecknades av medlemsstaternas stats- och regeringschefer den 13 december 2007. Lissabonfördraget är en detaljerad instruktion på 271 sidor som beskriver hur bestämmelser i EU:s befintliga fördrag ska ändras, flyttas, kompletteras, raderas och omnumreras.

Lissabonfördraget är ett ändringsfördrag

Lissabonfördraget är ett så kallat ändringsfördrag. Det betyder att fördraget anger hur tidigare fördragsbestämmelser ska ändras, flyttas, kompletteras, raderas och omnumreras. När medlemsstaterna ska ratificera (godkänna) fördraget behöver de därmed inte ta ställning till befintliga bestämmelser utan endast hur de befintliga fördragen kommer att ändras.

Eftersom Lissabonfördraget är ett ändringsfördrag är det en teknisk text som är svår att använda för den som själv vill bilda sig en uppfattning om hur EU:s framtida arbete kommer att påverkas. I informativt syfte kompletteras därför Lissabonfördraget med en så kallad konsoliderad version av EU:s fördrag. Denna konsoliderade version visar hur innehållet kommer att se ut om förändringarna genomförs.

Fördrag

Konsoliderad version av EU-fördraget och EUF-fördraget

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Konsoliderad version av Euratomfördraget

Jämförelsetabell  I detta dokument finns två jämförelsetabeller till fördraget om  Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Fördraget om upprättandet av en konstitution för Europa Detta fördrag antogs aldrig av EU:s medlemsstater utan röstades ner i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Fördraget kan dock i stor utsträckning sägas vara förlagan till Lissabonfördraget

Departmentspromemorian om Lissabonfördraget 

I Sverige tog riksdagen ställning till fördraget. I promemorian beskrivs bland annat tillkomsten av Lissabonfördraget, vad det nya fördraget skulle innebära samt hur svensk författning behövde ändras för att Sverige ska kunna ratificera det nya fördraget. 

Promemoria

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4–7