Inför europeiska konventet om EU:s framtid: resultat Ds 2003:36

Sieps har fokuserat en stor del av sin verksamhet under 2003 på det europeiska konventet. Som ett led i detta har Sieps publicerat ett antal rapporter där flera av de förslag som tagits fram av konventet diskuteras.

Mot denna bakgrund framstår det som naturligt att Sieps urval och bedömning av frågor som behandlas i detta remissvar, i möjligaste mån, bygger på de slutsatser som redovisas i dessa rapporter.