Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I, SOU 2015:13

Sieps har om­betts yttra sig över rubricerat ärende. Sieps har tagit del av ut­redningens slut­satser som rör förslagen till hur tillämpnings­direktivet kan genom­föras i svensk rätt.