When Lab Results are not Sufficient

Författare: Zurek Karolina

Denna artikel hävdar att EU:s nuvarande regelverk inom området för livsmedelssäkerhet, inte lever upp till de mål den själv har satt upp.

Det befintliga beslutsfattandesystemet grundar sig på en klassisk riskanalysmodell som är starkt beroende av vetenskapliga riskbedömningar. Med tanke på de ändrade villkoren för livsmedelsproduktion, konsumtion och handel, föreslås det att en mer ingående regleringsmetod bör övervägas.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s livsmedelspolitik.