The Future of the Economic and Monetary Union: Reform Perspectives in France, Germany, Italy and the Netherlands

Författare: Eriksson Jonas, Destais Christophe, Jones Erik, Schout Adriaan, Schwarzer Daniela

I diskussionen om EU:s framtid är en euroreform högt prioriterad. Hur långtgående reformerna blir avgörs i hög grad av den linje Tyskland kommer att driva, men en viktig faktor är också EMU-ländernas olika syn på den ekonomiska och monetära unionen. I denna antologi analyseras Frankrikes, Tysklands, Italiens och Nederländernas utgångspunkter. (2018:1op)

Den finansiella och ekonomiska krisen i slutet av 2000-talet exponerade flera svagheter i euroområdets regelverk och institutionella struktur.

Idag är euroländerna eniga om att gå vidare med vissa reformområden, men inte om hur långt riskerna ska delas: på ena sidan står fattigare länder som vill ha mer gemensam skuldsättning och därmed riskdelning, och på den andra rikare länder som förordar en starkare roll för marknaden och därmed riskminskning.

Ämnet för denna antologi är vilka reformer vi kan förvänta oss med utgångspunkt i hur Italien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna ser på EMU och eurokrisen.

Att ta hänsyn till ländernas erfarenheter av krisen tycks särskilt viktigt när det gäller Italien, där svårigheterna att bilda en regering har varit dominerade sedan valet den 4 mars.

En slutsats är också att kommissionens mer långtgående förslag sannolikt inte kommer att vinna gehör i nyckellandet Tyskland. Tyska politiker har idag större förståelse för åtstramningspolitikens negativa effekter men motsätter sig en omfördelning från rikare till fattigare euroländer.