The European Pillar of Social Rights meets the Nordic model

Författare: de la Porte Caroline

I november 2017 antogs EU:s så kallade sociala pelare vid ett toppmöte i Göteborg. Initiativet kan leda till vissa förändringar men har i första hand ett symboliskt värde. Det menar Caroline de la Porte, professor i europeisk och jämförande socialpolitik, i en analys av samspelet mellan den sociala pelaren och den nordiska modellen. (2019:2epa)

I den här analysen går statsvetaren Caroline de la Porte igenom den sociala pelaren liksom EU:s respektive medlemsstaternas befogenheter på området. Hon visar också att EU:s politik i sociala frågor har påverkats av den nordiska modellen.

Analysen belyser vidare hur pelaren har mottagits i Danmark och Sverige. I båda länderna finns stöd för den men också en oro för effekterna, framför allt vad gäller organiseringen av arbetsmarknaden.

Enligt författaren är resultatet beroende av vad medlemsstaterna själva väljer att göra, eftersom pelaren till stor del är icke-bindande och bygger på ett redan befintligt regelverk. Hon menar därför att den sociala pelaren främst har ett symboliskt värde.

Författaren argumenterar för att de nordiska länderna bör stödja initiativet. Hittills har samordningen av sociala frågor förbättrat de sociala villkoren i EU:s länder, inklusive de nordiska.