Gender mainstreaming in the European Commission

Författare: Mergaert Lut, Minto Rachel

Enligt fördragen ska EU främja jämställdhet i all sin verksamhet. I den här analysen undersöker forskarna Lut Mergaert och Rachel Minto hur Europeiska kommissionen arbetar med detta och identifierar både brister och exempel på god praxis. En viktig uppgift för kommissionen, menar de, är att förändra sin egen organisation. (2021:8epa)

Enligt artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska EU främja jämställdhet i all sin verksamhet.

Hur Europeiska kommissionens arbetar med jämställdhetsintegrering står i fokus för den här Europapolitiska analysen. Forskarna Lut Mergaert och Rachel Minto visar hur kommissionen arbetar med att föra in jämställdhetsaspekten på alla områden, vilket enligt författarna har stor potential när det gäller att främja jämställdhet, eftersom metoden förändrar en institution både informellt och formellt. De betonar också att jämställdhetsintegrering resulterar i bättre politik generellt.

Med hjälp av en systematisk bedömning av hur kommissionen har institutionaliserat jämställdhetsintegrering – och genom att ringa in ett antal hinder mot det arbetet – pekar författarna på svagheter i kommissionens insatser.

Även om det finns exempel på god praxis så menar de att kommissionen inte bara behöver förändra politikens innehåll utan även sin egen organisation.

Analysen avslutas med sex rekommendationer för hur jämställdhetsintegrering kan främjas och institutionaliseras.

 

Lut Mergaert är senior rådgivare vid konsultföretaget Yellow Window och Rachel Minto är universitetslektor vid School of Law and Politics, universitetet i Cardiff.