New Funds for the EU: the Case for a Market Access Fee

Författare: Tarschys Daniel

EU och dess medlemsstater står inför många utmaningar, från säkerhet och migration till innovation och klimatförändringar. En del är existentiella, alla kräver gemensamma insatser och alla är kostsamma att hantera. Mot den bakgrunden undersöker Daniel Tarschys, senior rådgivare vid Sieps, möjligheterna att stärka EU:s finanser och pläderar för en avgift för tillträde till EU:s marknad. (2022:7epa)

Klimatkris, behov av innovationer, säkerhet och den ryska invasionen av Ukraina – det råder ingen brist på angelägna områden i behov av gemensamma europeiska åtgärder. Utmaningen som coronapandemin och dess följder innebar möttes från EU:s sida med ett stort lånefinansierat stödprogram, kallat Next Generation EU (NGEU). Men är detta program en engångsföreteelse eller början på en ny ambitiös era för EU:s integration och handlingskraft?

I denna europapolitiska analys erinrar Daniel Tarschys om att extraordinära skatter tenderar att bli permanenta. De storskaliga och kostsamma utmaningar som EU står inför gör det troligt att nya behov kommer att tränga på. Men hur ska det hela finansieras?

Offentliga pålagor och prestationer utvecklas i takt med formerna för produktion och handel. Den digitala omvandlingen av ekonomin öppnar nya möjligheter för finansieringen av offentliga tjänster.

Författaren undersöker de förslag som nyligen lagts fram för EU:s ”egna medel”, OECD och G20:s överenskommelse att beskatta multinationella företag samt möjliga former av beskattning av finansiella transaktioner. Han drar slutsatsen att en avgift för tillträde till EU:s marknad (market access fee, MAF), som tas ut som en bråkdels procent på alla transaktioner vore en tänkbar metod som kan stärka EU:s handlingskraft. Med en sådan ersättning skulle de ekonomiska aktörerna betala för förmånen att verka inom EU:s rättssystem och därmed bidra till att upprätthålla  ordning.