Teman

Sieps sammanställer publikationer och seminarier utifrån olika teman. (Senaste uppdateringen i parentes.)

Tema: Utvidgning

En utvidgning av EU har på kort tid blivit en högt prioriterad fråga för EU. Om och hur EU bör förändras för att kunna växa har därmed blivit aktuellt. (Maj 2024)

Tema: EU och sociala frågor

Europeiska kommissionens förslag om reglering av minimilöner har väckt diskussion. Sieps analyserar både denna fråga och andra frågor som rör det sociala Europa. (Mars 2024)

Tema: Medlemsstaterna och EU

Sieps analyserar händelser och förändringar i medlemsstaterna som påverkar EU, till exempel samarbetsmönster och förhållningssätt till EU-samarbetet. (Mars 2024)

Tema: EU:s asyl- och migrationspolitik

EU:s migrationspakt, flyktingsituationen med anledning av kriget i Ukraina, utmaningarna för EU:s gränsbyrå Frontex. Publikationer om dessa och fler frågor som rör EU:s asyl- och migrationspolitik finns på denna temasida. (Mars 2024)

Tema: EU i omvärlden

På den här temasidan hittar du analyser, seminarier och poddsamtal som berör olika aspekter på EU:s roll i omvärlden och omvärldsutvecklingens påverkan på EU. (Mars 2024)

Tema: EU och rättsstaten

Rättsstatens utveckling på nationell nivå har under senare år varit föremål för konflikt inom EU. Sieps analyserar vad rättsstatskrisen innebär och vad EU kan göra. (Oktober 2023)

Tema: EU:s budget

Vart sjunde år förhandlar EU:s medlemsstater om unionens långtidsbudget. I Sieps analyser diskuteras flera aspekter på EU:s budget, bland annat hur brexit påverkar, fördelningen mellan medlemsstaterna och vilka krav som ställs på medlemsstaterna för att de ska få medel ur EU:s budget. (Augusti 2023)

Tema: EU-ordförandeskapet

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan medlemsländerna var sjätte månad. På den här temasidan sammanställs analyser, seminarier och utbildningar på temat EU-ordförandeskapet. (Juni 2023)

Tema: Europaopinion

Sieps följer svensk Europaopinion, bland annat i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. (Maj 2023)

Tema: EU:s konstitutionella system

EU-rättens företräde, de nationella domstolarnas roll i EU, ramarna för EU:s befogenheter. Det är exempel på ämnen som tas upp under temat EU:s konstitutionella system. (Februari 2023)

Tema: EU och skatter

Globalisering och digitalisering har gjort det svårare att upprätthålla rättvis, legitim och effektiv beskattning. Hur EU:s nya upplåning och uppgifter ska finansieras skapar också nya förutsättningar för unionen. Sieps analyser tar upp problem och skiljelinjer - och förslag på lösningar på internationell, europeisk och nationell nivå. (April 2022)

Tema: En industripolitik för EU

Mot bakgrund av genomgripande förändringar av den globala konkurrensen har Europeiska kommissionen presenterat en ny industristrategi för EU. Läs och lyssna till vad flera forskare i juridik säger om konsekvenserna för Europapolitiken och den inre marknaden. (Januari 2022)

Tema: Sverige efter 25 år i EU

Sverige har varit medlem av Europeiska unionen i 25 år. Sieps uppmärksammar detta med att belysa medlemskapets effekter genom en serie rapporter och flera seminarier. (December 2021)

Tema: Coronakrisen och EU

Coronapandemin drabbar alla länder i EU och ställer EU-samarbetet på sin spets. Sieps kommenterar i media och analyserar olika dimensioner av krisen. (Juni 2021)

Tema: Jämställdhet i EU

Enligt EU:s fördrag ska medlemsstaternas samhällen präglas av jämställdhet och EU främja jämställdhet i all sin verksamhet. För ett mer jämställt EU har den nuvarande EU-kommissionen också tagit fram en strategi för perioden 2020–2025. På denna temasida hittar du Sieps analyser på temat. (Juni 2021)

Tema: Brexit

Vad händer i brexitprocessen, vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps analyserar samt kommenterar i artiklar, radioprogram och poddar. (December 2020)

Tema: EU:s rättighetsstadga

I december 2020 fyllde EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 20 år. Sieps analyser berör stadgans tillkomst och effekter, bland annat efter att den införlivades med Lissabonfördraget 2009. (December 2020)

Tema: Europaparlamentsvalet 2019

Den 23–26 maj 2019 hölls allmänna val till Europaparlamentet för nionde gången. Sieps analyser handlar om alltifrån valdeltagandet, det nya parlamentets sammansättning till valresultatets betydelse för EU:s framtid. (September 2019)

Tema: EU:s framtidsdiskussion

Under 2018 hade Sieps i uppdrag från regeringen att analysera EU:s framtidsdiskussion, som initierades 2017. Prioriterade frågor för framtidsdebatten var globaliseringen, EU:s finanser, eurosamarbetet, säkerhet och sociala frågor. (Maj 2019)