Tema: Sverige efter 25 år i EU

Sverige har varit medlem av Europeiska unionen i 25 år. Sieps uppmärksammar detta med att belysa medlemskapets effekter genom en serie rapporter och flera seminarier. (December 2021)

Här nedan hittar du publikationer och seminarier om EU-medlemskapets påverkan på Sverige. Den första publikationen innehåller sammanfattningar på svenska av alla rapporter i serien. Sammanfattningar på engelska finns i respektive rapport.

Sverige 25 år i EU. Sammanfattningar av åtta forskningsrapporter

Hur har Sverige påverkats av att vara med EU? Den frågan aktualiserade Sieps år 2020 när Sverige hade varit medlem i 25 år. Sedan dess har åtta rapporter publicerats som belyser konsekvenser av medlemskapet på områden där kunskap saknades. Som avslutning finns nu sammanfattningar av de åtta rapporterna sammanställda i en antologi. (2021:2op)

Om euron och om EU-rättens genomslag i Sverige

Förhandsavgöranden av EU-domstolen 1995–2020. Genomslag och betydelse i Sverige

Sedan Sveriges EU-inträde har svenska domstolar tillämpat EU-rätten lojalt. Samtidigt har de varit återhållsamma med att fråga EU-domstolen hur unionsrätten ska tolkas. Genom att oftare begära tolkningsbesked, så kallade förhandsavgöranden, skulle Sverige kunna påverka den europeiska rättsutvecklingen i högre grad. Det skriver Ulf Bernitz, professor em. i europeisk integrationsrätt. (2021:2)

Sverige och euron under 25 års EU-medlemskap

Alla EU-medlemmar ingår i EMU och ska införa euron när ett antal kriterier är uppfyllda. År 2003 valde Sverige dock att avstå från eurosamarbetet, utan ett formellt undantag. Hur Sverige har förhållit sig till euron under 25 års EU-medlemskap analyseras av Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi vid Sieps, och Malin Ljungkvist, ämnesråd vid Kommerskollegium. (2021:1)

Sverige 25 år i EU – påverkan på politikområden

Sverige, EU-medlemskapet och kontrollen av farliga kemikalier

Inför Sveriges EU-inträde fanns en oro för att kemikaliekontrollen skulle försvagas. Istället höjdes skyddskraven inom EU, bland annat som ett resultat av svensk påverkan. Lärdomar från Sveriges arbete med kemikaliefrågor kan underlätta framgångar på fler politikområden i EU. Det skriver Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps. (2020:9)

25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige – Reglering, omfattning och arbetsmarknadseffekter

Med det svenska EU-inträdet kom nya typer av arbetskraftsmigration. Utstationering av arbetstagare är den form som har fått störst uppmärksamhet och har även lett till konflikt och lagändringar i Sverige. Idag är spelreglerna tydligare men har svag koppling till den alltmer komplexa lagstiftningen. Det skriver Erik Sjödin och Eskil Wadensjö, som också framhåller behovet av bättre statistik. (2020:8)

Sverige i EU efter 25 år – jordbruket och livsmedelsindustrin

EU-inträdet innebar en omställning av svensk jordbrukspolitik och nya förutsättningar för Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri. En samlad bedömning är att Sverige hade kunnat föra en effektivare politik utanför EU. Det skriver Ewa Rabinowicz, professor emerita i jordbruksekonomi, i en analys som bygger på ett kontrafaktiskt scenario. (2020:7)

Svenskt yrkesfiske och EU 1995–2020

EU-inträdet innebar fördelar för svenska yrkesfiskare och som liten fiskenation hade Sverige knappast nått bättre resultat med en egen politik. EU:s fiskeripolitik har i sin tur reformerats betydligt sedan 1995, men kan fortfarande bli enklare och mer hållbar. Det skriver forskarna Håkan Eggert och David Langlet, som menar att Sverige bör verka för fortsatta reformer. (2020:6)

Sverige 25 år i EU – systemeffekter

Tjugofem år av Europarätt i Sverige

Att Europarätten blev en del av svensk rätt 1995 har lett till genomgripande förändringar, främst för enskildas rättigheter. Utvecklingen har också stärkt domstolarnas roll och minskat lagstiftarnas inflytande. Det skriver forskarna Jane Reichel och Karin Åhman. (2020:5)

Tjugofem år av gemenskap – statsförvaltningen och Europeiska unionen

Sveriges EU-inträde förändrade den svenska statsförvaltningen mer än väntat. Efter 25 års medlemskap är EU-frågorna lika viktiga, men de första årens hyperaktivitet har övergått i en mer sluten vardag. EU:s påverkan på svensk statsförvaltning analyseras i en studie av Bengt Jacobsson och Göran Sundström. (2020:3)

Sverige 25 år i EU – Seminarier

År 2020 har Sverige varit medlem av EU i 25 år. Ta del av ett heldagsseminarium där studier om effekterna på olika områden presenteras. Seminariet spelades in den 2 oktober och alla programdelar kan ses separat.

Den 2 december anordnade Sieps ytterligare ett seminarium om Sverige efter 25 års EU-medlemskap. Denna gång om kontrollen av farliga kemikalier, i samarbete med Kemikalieinspektionen. Första delen är på svenska, den andra på engelska.