Jämställdhet på lokal nivå? En analys av andelen lokalt valda kvinnor inom EU:s medlemsstater

Författare: Sundström Aksel

Trots positiva trender är det långt kvar till en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland valda lokalpolitiker inom EU.

Lokalpolitiker fattar beslut som i hög grad berör människors vardag, och en majoritet av alla politiker är aktiva lokalt. Jämställdhet är dessutom ett prioriterat mål på alla politiska nivåer – i EU-fördraget anges det redan i artikel 2 där unionens grundläggande värden räknas upp.

Ändå har andelen kvinnor på lokalpolitisk nivå sällan undersökts systematiskt, till skillnad från den nationella nivån. Det skriver statsvetaren Aksel Sundström som i denna studie presenterar lokala och regionala data för 27 av EU:s medlemsstater.

Studien visar att jämställdheten har ökat över tid, men ofta marginellt och i vissa områden inte alls. Det är bara i ett fåtal fall som kvinnor upptar nära hälften av de valbara platserna.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.