Senaste publikationer

Läs mer

Små och medel­stora företag svarar för nära 70 procent av syssel­sättningen i EU. Eftersom de fort­farande är mycket beroende av traditionell bank­finansiering, i synnerhet i...

Läs mer

EU-domstolen har en central roll i EU, men dess betydelse som politisk arena för konflikter om hur EU:s lag­stiftning ska tolkas är mindre känd. I den...

Läs mer

Med Lissabon­fördraget fick EU befogenhet att lag­stifta inom straff­rättens område, vilket har belysts i tidigare publikationer av Sieps. I denna rapport tar för­fattaren...

Författare:
Läs mer

Med Lissabon­fördraget har EU fått uttrycklig kompetens när det gäller humanitärt bistånd. Det har med­fört en rad juridiska och institutionella ut­...

Publikationer år