Den ekonomiska och monetära unionen

Tidsram: Avslutat
Projektansvarig: Ulrika Stavlöt

Den ekonomiska och monetära unionen (EMU) är den process som syftar till att harmonisera
medlemsstaternas ekonomiska och monetära politik med målet att de ska kunna införa den
gemensamma valutan, euron. Den 1 januari 1999 införde 11 medlemsstater euron som
gemensam valuta och två länder har tillkommit i eurosamarbetet. Inför tioårsdagen har
eurosamarbetet fått förnyat fokus och det pågår ett stort antal utvärderingar av eurons
ekonomiska och politiska effekter för medlemsstater inom och utanför eurosamarbetet. Under
2009 publicerades tre analyser av eurons effekter på 1. handel och investeringar, 2.
konjunkturcykelsynkronisering inom de nordiska länderna, och 3. Sveriges nätverkskapital och
under 2010 publicerades en analys av hur de institutioner som stöttar eurosamarbetet skall
förstärkas.

Under 2011 planeras ytterligare analyser av den ekonomiska och monetära unionen i ljuset av
den ekonomiska krisen. Dessa publikationer redovisas under projektet Långsiktiga effekter av den
ekonomiska krisen.