Den svenska förvaltningsmodellen och EU

Tidsram: Avslutat
Projektansvarig: Josefin Almer Wulff

Detta projekt syftar huvudsakligen till att studera mötet mellan den svenska förvaltningsmodellen och EU. Av särskilt intresse är frågan hur EU:s beslutsprocesser, och tendenser i dessa, påverkar den svenska statsförvaltningen: vad gäller såväl det proaktiva skedet, när EU:s politik utformas, som det reaktiva, när politiken ska genomföras.

Under 2012 kommer en samling kortare texter att publiceras kring dessa frågor. Det finns därutöver skäl att titta på ordningen för genomförande av direktiv på nationell nivå, mot bakgrund av de nya skyldigheter och sanktioner som Lissabonfördraget för med sig.