EU:s framtida finanser

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Jonas Eriksson

I studien analyserades förändringar av EU:s finanser i ljuset av den senaste utvidgningen. Både utgifts- och intäktssidan behandlades. Studien avsåg att på ett sammanhållet sätt analysera EU:s framtida finanser - beslutsprocesserna på det offentligfinansiella området, unionens inkomstkällor och hur dessa båda komplex förhåller sig till de mer fundamentala frågorna om unionens karaktär och en eventuell konstitutionell reform.