EU:s inre marknad: effekter på centrala områden

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Jörgen Hettne och Ulrika Stavlöt

Projektet behandlar centrala områden på den inre marknaden, som till exempel tekniska handelshinder, finansiella tjänster, välfärdstjänster, bolagsrätt, unionsmedborgarskap, upphandling, arbetsrätt, skatter, statsstöd och monopol. Inom respektive område redovisas den senaste tidens utveckling samt problemställningar och utvecklingstendenser. Hittills har främst analyser genomförts av samhällsförändringar i Sverige till följd av medlemskapet i EU. Frågor som har analyserats är EU-medlemskapets konsekvenser för svenska monopol, skatterätten, utlänningslagstiftningen och den svenska välfärdsmodellen.

En av de mest diskuterade arbetsmarknadsfrågorna inom EU under de senaste åren gäller tjänstehandel och hur denna skall regleras. Av debatterna att döma är den allmänna inställningen till tjänstehandel betydligt mer negativ än till varuhandel. Under 2009 komemr Sieps att presentera nationalekonomisk forskning som kartlägger attitydskillnader till varu- och tjänstehandel och redogör för olika faktorer som kan förklara dessa.

Fokus kommer även att ligga på den inre marknadens sociala utmaningar, i synnerhet rådande skillnader i medlemsstaternas arbetsrättsliga system och utvecklingen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 

Vidare är den inre marknadens mer långsiktiga utmaningar av fortsatt intresse. Dessa analyseras i anslutning till den översyn som för närvarande pågår av den inre marknaden samt inom ramen för Lissabonstrategin och dess utveckling.