Interstitial Institutional Change - Contested Competencies in the European Union

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Carl Fredrik Bergström

Detta projekt har som övergripande syfte att undersöka och förklara förhållandet mellan EU:s "institutionella design" och de förändringar i maktförhållanden som äger rum mellan regeringskonferenser (formella ändringar av EU:s institutionella design). Framförallt prövas om andra aktörer än medlemsstaterna och ministerrådet, i synnerhet kommissionen och Europaparlamentet, har möjlighet att driva utvecklingen i den riktning de själva önskar och vilka konsekvenser detta kan få för medlemsstaternas förmåga att utforma EU:s politik.

Områden som studeras är framförallt medbeslutandeförfarande, delegering/kommittologi, val av rättslig grund, kommissionens initiativrätt och Europaparlamentets investiturrätt (makt att tillstyrka e i projektet är bland andra Carl Fredrik Bergström (Sieps), Adrienne Héritier (European University Institute), Joseph Jupille (University of Colorado), Leonor Moral Soriano (University of Granada), Jim Caporaso (University of Washington) och Catherine Moury (University of Luxembourg).

Ett första, större delprojekt avslutades under 2005 (publicering i specialnummer av tidskriften West European Politics under 2006). Ett andra delprojekt har inletts och kommer att genomföras under 2006. Detta omfattar analys av lagstiftningsdata och fallstudier. Delar av resultatet kommer att redovisas i studier publicerade av Sieps.