Esse, non videri företrädesprincipens vara eller icke vara(2008:6epa)

Författare: 

Företrädesprincipen innebär att medlemsstaterna inte får tillämpa nationella bestämmelser som strider mot unionsrätten. Unionsrätten kan därmed sägas ha företräde framför den nationella rätten, även medlemsstaternas egna grundlagsbestämmelser.

Principen är inte fördragsfäst utan har fastställts och preciserats av EG-domstolen i en rad rättsfall. Den går inte heller att finna i det nya Lissabonfördraget. Slutsatsen i analysen är att företrädesprincipens konstitutionella karaktär kommer att vara otydlig så länge som medlemsstaternas yttersta valideringsgrund inte är maktdelning utan folksuveränitet.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

 icon 2008:6epa Esse, non videri – företrädesprincipens vara eller icke vara (91.28 kB)