The EU’s Cooperation and Verification Mechanism: Fighting Corruption in Bulgaria and Romania after EU Accession (2012:1epa)

På grund av kvardröjande problem med korruption i Bulgarien och Rumäninen införde EU Mekanismen för Samarbete och Verifikation (MSV). Syftet med denna mekanism är att påskynda reformer genom att unionen får inflytande över utvecklingen också efter det att ett land har blivit medlem.

MSV har visserligen inte inneburit en lösning på de problem som är förknippade med korruption, men enligt författarna till den här analysen har mekanismen haft en positiv effekt genom att ge de ledande skikten i de båda länderna starkare motiv för fortsatt reformarbete, i synnerhet när den kopplas till sanktioner eller belöningar. Vidare kan påtryckningar från EU-nivån vara effektiva när de kopplas samman med inrikespolitiska processer som parlamentsval.

Publikationen är en del av forskningsprojektet Styrning, kontroll och effektivitet i EU.

Milada Anna Vachudova är docent i statsvetenskap vid University of North Carolina i Chapel Hill, USA. Aneta Spendzharova är biträdande professor i statsvetenskap vid Maastrichts universitet, Nederländerna.