Decentralized Agencies and the IGC: A Question of Accountability (2003:14)

Syftet med den här rapporten är att identifiera några aspekter som är avgörande för att förklara den rättsliga statusen för EU:s fristående myndigheter samt att peka på vissa problem som borde adresseras då ett nytt konstitutionellt fördrag för unionen diskuteras. 

Fokus i rapporten ligger på ansvarsutkrävande. EG-domstolens praxis innebär för närvarande att en EU-institution är ansvarig för myndigheten. Oklarheter om vad detta innebär i praktiken kan dock leda till osäkerhet om hur ansvarsutkrävande kan ske.

Rapporten presenterades vid seminariet EU:s framtida domstolssystem och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004

 icon 2003:14 Decentralized Agencies and the IGC: A Question of Accountability (281.1 kB)