Homophobia and genderphobia in the European Union (2015:1)

Författare: 

Sexuell läggning och köns­identitet har i allt större utsträck­ning kommit att betraktas som något som kan utgöra grund för diskri­mi­nering i såväl europeisk som nationell lag­stiftning. I dag ses också homo­sexuellas, bi­sexuellas, trans- och queer­personers situation i EU som en fråga om mänskliga rättig­heter. Men vilka möjlig­heter har egentligen EU att motverka homo­fobi och trans­fobi?

I den här rapporten granskar Judit Takács flera olika indikatorer för homo­fobi och med hjälp av jäm­förande kvanti­tativa data visar hon också hur den sociala acceptansen för hbtq-personer skiljer sig kraftigt åt i Europa.

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forsknings­projekt Sociala Europa.

Judit Takács är fil.dr. i sociologi vid Centrum för samhällsvetenskap, Ungerska vetenskapsakademin.