Is the Commission the Small Member States' Best Friend? (2005:9)

Traditionellt har de stora staterna föredragit rådet och de små staterna kommissionen som de institutioner genom vilka de mest effektivt kan utöva sin makt. Utvecklingen under senare år gör dock att vissa bedömare har börjat ifrågasätta detta traditionella synsätt.

Rapporten undersöker fyra små medlemsstaters (Belgien, Grekland, Finland och Ungern) förhållande till kommissionen och drar slutsatsen att kommissionen har spelat en viktig roll för små medlemsstater på ett mer övergripande plan, men att små medlemsstater i specifika lagstiftningsprocesser inte får något skydd från kommissionen utan måste på egen hand försvara sina intressen.

Rapporten presenterades vid seminariet Är kommissionen de små medlemsstaternas bästa vän? och ingår i forskningsprojektet Små medlemsstater och kommissionen.

icon 2005:9 Is the Commission the Small Member States' Best Friend? (234.96 kB)