Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner (2008:7epa)

Författare: Nergelius Joakim

Denna analys beskriver hur maktförhållandena mellan EU:s institutioner påverkas av Lissabonfördraget

Av allt att döma försvagas ministerrådet något, till förmån för Europeiska Rådet, samtidigt som kommissionens roll ändras mindre än vad konventet inledningsvis föreslog i sitt förslag till ny konstitution. Parlamentets inflytande ökar genom fördraget på flera olika områden, inte minst vid fördragsändringar, inom lagstiftningen och i budgetarbetet.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.