Webbinarium 16 juni

Hur pandemin har påverkat EU:s demokrati och lagstiftningsprocess är ämnet för ett webbinarium den 16 juni kl. 12.30–14, där en ny Sieps-publikation på temat presenteras. Läs mer och anmäl dig här.

Tema: Europaopinion

I ett samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet publicerar Sieps en analys av den senaste undersökningen av svenskarnas uppfattningar om EU, genomförd under 2020. Tidigare undersökningar hittar du på den här temasidan. (Juni 2021)

Senaste publikationer

Next Generation EU: Solidarity, Opportunity, and Confidence

I juli 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om en plan för att stödja medlemsstaternas ekonomiska återhämtning efter covid-19-pandemin. Överenskommelsen har stor betydelse, skriver professor Erik Jones, men det finns också utmaningar. En avgörande faktor blir hur medlemsstaterna hanterar sina återhämtningsplaner. (2021:11epa)

Stabilt stöd för EU under pandemin, men osäkerhet kring riktningen

Under coronapandemin har svenskarnas stöd för EU sjunkit något. Sett i ett längre perspektiv är dock svenskarnas stöd för EU kvar på en stabilt hög nivå. Detta visar den nationella SOM-undersökningen som genomfördes under hösten 2020 och som här analyseras av Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder, båda verksamma vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. (2021:10epa)

Sverige och euron under 25 års EU-medlemskap

Alla EU-medlemmar ingår i EMU och ska införa euron när ett antal kriterier är uppfyllda. År 2003 valde Sverige dock att avstå från eurosamarbetet, utan ett formellt undantag. Hur Sverige har förhållit sig till euron under 25 års EU-medlemskap analyseras av Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi vid Sieps, och Malin Ljungkvist, ämnesråd vid Kommerskollegium. (2021:1)

Villkorsmekanismen – sista halmstrået för EU:s rättsstatsprincip?

Rättsstaten har under en längre tid urholkats i flera EU-medlemsstater och utvecklingen tycks inte vara på väg att vända. Unionens senaste verktyg är att stoppa utbetalningar från EU:s budget till en medlemsstat som inte respekterar rättsstatsprincipen. Om det kommer att fungera är osäkert men samtidigt står allt hopp till denna så kallade villkorsmekanism. Det menar Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. (2021:9epa)

Så kan det roterande EU-ordförandeskapet påverka dagordningen: exemplet miljö

Varje halvår byter EU ordförandeland och våren 2023 kommer turen till Sverige. Ordförandelandet ska verka i hela unionens intresse men kan i viss mån lyfta egna frågor på EU:s dagordning. Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps, undersöker utrymmet för att sätta nationell prägel på dagordningen, med fokus på miljöfrågor och Sveriges kommande ordförandeskap. (2021:7epa)

Sieps i media

Analyser om EU och jämställdhet

Gender mainstreaming in the European Commission

Enligt fördragen ska EU främja jämställdhet i all sin verksamhet. I den här analysen undersöker forskarna Lut Mergaert och Rachel Minto hur Europeiska kommissionen arbetar med detta och identifierar både brister och exempel på god praxis. En viktig uppgift för kommissionen, menar de, är att förändra sin egen organisation. (2021:8epa)

Women at the Top of the European Commission – Drivers and Barriers

Europeiska kommissionen är en institution med stor betydelse för EU:s politik men har först nyligen blivit mer jämställd. I denna analys ger professorerna Miriam Hartlapp och Agnes Blome en översikt över kvinnors representation i kommissionens ledning och föreslår åtgärder för en jämnare fördelning i framtiden. (2021:6epa)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Senaste kortanalyserna – perspektiv från Sieps

EU-kommissionens nya tag i handelspolitiken

Europeiska kommissionen vill ta nya tag i EU:s gemensamma handelspolitik. I ambitionerna ingår att reformera Världshandelsorganisationen (WTO) och att stödja den gröna och digitala omställningen, hållbar utveckling samt EU:s uppdaterade industristrategi. Med en ny amerikansk administration på plats ökar sannolikheten för att en del av agendan kan genomföras. Det skriver Harry Flam, senior rådgivare vid Sieps. (Juni 2021)

EU-rättens företräde utesluter inte rätten att kontrollera EU

Våren 2020 kom en dom från den tyska författningsdomstolen som väckte debatt. Domen underkände ett stödprogram till följd av eurokrisen och ansågs utmana EU-rättens företräde, underblåsa hoten mot rättsstaten och äventyra EU:s planer på stödpaket med anledning av pandemin. Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps, lyfter fram debattens principfrågor och pekar på nyttan som Tysklands högsta rättsinstans trots allt bidrar med. (April 2021)

Se webbinariet i efterhand: om Europeiska utrikestjänsten

År 2021 har Europeiska utrikestjänsten funnits i tio år. Inför tioårsdagen gick tre forskningsinstitut samman för att analysera den nya institutionens roll för EU:s utrikespolitik: Sieps, Centre for European Policy Studies (CEPS) och Friedrich Ebert Stiftung (FES).

Rapporten som publicerades i januari diskuterades vid ett seminarium på måndag den 10 maj.

Innehållet i rapporten presenterades av Pierre Vimont, utrikestjänstens första generalsekreterare, och Ronja Kempin vid det tyska institutet för säkerhet och internationella frågor (SWP) samt kommenterades av Niels Annen, minister vid tyska utrikesministeriet. Här hittar du programmet för webbinariet.

Rapporten har utvecklats av en arbetsgrupp och författats av Christophe Hillion vid Sieps och Steven Blockmans vid CEPS.

 

FES_event_EEAS.PNG