Att göra rätt och i tid – Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige?

Författare: Hettne Jörgen, Reichel Jane

Sveriges förmåga att snabbt och effektivt införa EU:s regler i svensk rätt har varierat genom åren. En relativt stor andel av klagomål på och rättsprocesser mot Sverige gäller just förseningar och andra brister i genomförande av EU-regler. Eftersom EU har skärpt sanktionsreglerna för länder som släpar efter kan det bli dyrt.

I rapporten Att göra rätt och i tid – Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? analyserar författarna den nuvarande situationen och lämnar förslag till hur hanteringen kan bli effektivare och bättre förankrad i samhället. Frågor som diskuteras i publikationen är sambandet mellan förhandling och genomförande när det gäller EU-direktiv, riksdagens roll, behovet av kommittéer och utredningar samt lämplig tidpunkt för remissbehandling och konsekvensutredningar.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Den svenska förvaltningsmodellen och EU.