Sveriges inflytande i EU efter krisen

Författare: Jerneck Magnus

För Sveriges del innebär det fördjupade samarbetet mellan euroländerna ett avgörande vägval, skriver Magnus Jerneck i den här europapolitiska analysen. 

Enligt författaren kommer de länder som också i fortsättningen väljer att stå utanför valutasamarbetet att få det allt svårare att utöva inflytande. Risken för politisk marginalisering ställs mot ökad överstatlighet, självständighet mot större möjligheter att påverka politiken i unionen.Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.