Energy Union and EU global Strategy: The undefined link

Författare: Far Shahrazad, Youngs Richard

EU:s planerade energi­union är en politisk strategi som syftar till att garantera energi­omställning, europeisk försörjnings­trygghet, en integrerad europeisk energi­marknad och energi­effektivisering.

Strategins ursprung och inne­håll är samtidigt väl förankrad i frågan om EU:s yttre för­bindelser. I denna rapport analyserar Richard Youngs och Shahrazad Far de utrikes- och säkerhets­politiska följderna av energi­unionen. Författarna ger även ett antal policy­rekommendationer för energi­unionens fortsatta strategiska utveckling.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Europeisk säkerhet.