The accession of the EU to the European Convention on Human Rights: A critical analysis of the Opinion of the European Court of Justice (2015:3)

Författare: Nergelius Joakim

Lissabonfördraget anger med all önskvärd tydlighet att EU skall ansluta sig till Europa­konventionen om skydd för de mänskliga rättig­heterna och de grund­läggande fri­heterna (EKMR).

Men i december 2014 slog EU-­domstolen oväntat fast att utkastet till avtal om EU:s anslutning inte är förenligt med EU:s bestämmelser. I den här rapporten belyser författaren domstolens yttrande från flera håll samt diskuterar frågan om vad som händer nu.

Publikationen är på engelska, men innehåller en samman­fattning på svenska. Den är del av Sieps forsknings­projekt EU:s konstitutionella utveckling.