Stort svenskt stöd för EU men inte för ökad integration

Författare: Andersson Ulrika, Weissenbilder Marcus

Svenska medborgare är fortsatt positiva till EU men stöder inte euron och mer gemensam utrikespolitik. Skillnaderna i synen på EU har också minskat mellan olika samhällsgrupper. Det framgår av årets analys av svensk EU-opinion (undersökningen genomfördes hösten 2019), som presenteras av Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder vid SOM-institutet. (2020:9epa)

Sedan många år samarbetar Sieps med SOM-institutet vid Göteborgs universitet som bland mycket annat mäter svensk EU-opinion i sin årliga opinionsundersökning.

I denna Europapolitiska analys presenterar och diskuterar Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder, båda verksamma vid SOM-institutet, 2019 års undersökning om svenskarnas attityder till EU.

Undersökningen visar att svenskarnas inställning till EU-medlemskapet ligger på en fortsatt hög nivå (58 procent). Motståndet mot medlemskapet har dalat stadigt sedan slutet av 1990-talet och ligger idag på 16 procent – få tycker att Sverige ska följa i Storbritanniens spår. Euron mobiliserar dock inte svenskarna, inte ens de starkaste EU-anhängarna.

Bland resultaten märks bland annat följande:

  • Skillnader i attityder till EU mellan olika samhällsgrupper har minskat. Det resultatet avviker från den trend som påvisats i forskning om perioden 1973–2010.

  • EU-motståndet är tydligast till höger på den partipolitiska skalan, men 2019 är det första mättillfälle då Sverigedemokraternas sympatisörer inte samlar en majoritet negativt inställda.

  • EU anses ha bidragit positivt på de flesta politikområden, med undantag för invandring.

  • Samtidigt som svenskarna har blivit mer positiva till EU har de större motstånd till djupare EU-integration och euromedlemskap.

Enligt författarna återstår det att se om hanteringen av pandemins konsekvenser kommer att förändra den svenska EU-opinionen. Kommer det starka EU-stödet att bestå med tanke på att det kan bli aktuellt med gemensamma finansiella åtaganden? Och hur kommer svenskarnas inställning till EU att påverkas av ytterligare steg för att stärka EU:s autonomi gentemot USA och Kina? Nästa SOM-undersökning kan ge en uppfattning om åt vilket håll opinionen rör sig.