Strategic Autonomy – Views from the North

Författare: Lewander Jakob, Helwig Niklas, Håkansson Calle, Iso-Markku Tuomas, Nissen Christine

Gärna strategisk autonomi, men inte om det hotar frihandeln. Så kan man sammanfatta de nordiska ländernas smått skeptiska hållning till EU:s strävan efter ökad självständighet i globala sammanhang. Denna antologi förklarar och analyserar hur Danmark, Finland och Sverige ser på strategisk autonomi, vilka likheter och skillnader som finns mellan ländernas hållningar och hur de ser på sin och EU:s roll i en orolig omvärld. (2021:1op)

EU:s förmåga att hantera interna kriser och hävda sina intressen globalt har varit ett centralt samtalsämne under det senaste decenniet. Strategisk autonomi har blivit ett samlingsbegrepp för en diskussion om hur EU ska kunna säkra grundvalarna i europeisk integration, samt bli en mer effektiv aktör på den internationella arenan. Diskussionen inleddes inom utrikes- och säkerhetspolitiken, men har vuxit in i allt fler policyområden såsom näringspolitik, grön omställning, teknologi, handel, hälsa och euron. Utvecklingen accelererade under Coronapandemin då EU lanserade ett gemensamt räddningspaket av historiska mått som kopplades till flera av dessa områden.

För de nordiska EU-länderna har diskussionen och visionen om europeisk strategisk autonomi varit komplicerad. Danmark, Finland och Sverige är alla hängivna vänner av frihandel och strikt konkurrenslagstiftning samtidigt som man av olika skäl tvekar till ökad samordning och fördjupning av europeiska försvarsstrukturer. Detta går inte sällan på tvärs med kommissionens höga ambitioner på exempelvis på industriområdet.

I denna antologi redogör författare från Danmark, Finland och Sverige för hur regeringarna i de respektive länderna ställer sig till de centrala beståndsdelarna i strategisk autonomi och dess policyinnehåll. Baserat på intervjuer med centralt placerade tjänstepersoner och officiella dokument beskriver författarna hur de olika länderna uppfattar omvärldsförändringarna och hur dessa påverkar EU-samarbetet. Dessutom beskrivs hur man uppfattar att det egna landets intressen är kompatibla med de förslag som lanseras för att stärka europeisk strategisk autonomi.

Analysen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU och omvärlden.