Women at the Top of the European Commission – Drivers and Barriers

Författare: Blome Agnes, Hartlapp Miriam

Europeiska kommissionen är en institution med stor betydelse för EU:s politik men har först nyligen blivit mer jämställd. I denna analys ger professorerna Miriam Hartlapp och Agnes Blome en översikt över kvinnors representation i kommissionens ledning och föreslår åtgärder för en jämnare fördelning i framtiden. (2021:6epa)

Idag finns det kvinnor på ungefär 40 procent av kommissionens ledande poster. Den fördelningen är dock av sent datum: det dröjde länge innan kvinnor över huvud taget nådde toppskiktet i kommissionen, och trenden var stagnerande fram till mitten av 2010-talet.

I den här analysen ger professorerna Miriam Hartlapp och Agnes Blome en översikt över kvinnors representation i Europeiska kommissionen. Med en deskriptiv analys av sammanställda data går de igenom utvecklingen över tid, fördelningen av och antalet kvinnor med ledande befattningar inom varje avdelning samt skillnader mellan medlemsstaterna.

I analysen pekar de även på faktorer som främjar respektive hindrar ökad jämställdhet samt ger förslag på hur centrala aktörer kan verka för mer jämställdhet i kommissionens politiska och administrativa ledning.

Samtidigt som författarna betonar svårigheten i att slå fast tydliga orsakssamband mellan jämställt ledarskap och politikens innehåll framhåller de att kommissionen har en central roll i EU-systemet: den har nästan ensamrätt på att föreslå lagstiftning och ska se till att medlemsstaterna genomför EU:s politik.

I det perspektivet, skriver de, är en bättre balans mellan kvinnor och män i Europeiska kommissionens ledning centralt för att EU-politiken ska spegla medborgarnas intressen på ett bättre sätt.

Enligt författarna är det dessutom nödvändigt att kvinnor representeras i beslutsprocessen inom alla politikområden – om EU ska leva upp till sina egna standarder i fråga om jämställdhet.