The European Court of Human Rights and Rule of Law Backsliding

Författare: Cameron Iain

Rättsstatsprincipen har försvagats avsevärt i vissa EU-medlemsstater, och ett centralt inslag gäller domstolsväsendets oberoende. I denna Europapolitiska analys undersöker Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, Europadomstolens praxis om domstolarnas oberoende och beskriver hur denna praxis kan samverka med EU:s arbete för att försvara rättsstatsprincipen. (2023:4epa)

EU:s arbete för att främja efterlevnad av rättsstatsprincipen i medlemsstaterna har fått stor uppmärksamhet i forskningen. Detta gäller även EU-domstolens domar om domstolsväsendets oberoende. Mindre uppmärksamhet har ägnats åt hur denna fråga behandlas av Europadomstolen – ”Strasbourgdomstolen” som tolkar Europakonventionen. Syftet med denna Europapolitiska analys är att fylla denna lucka.

I sin analys gör Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, en tankeväckande genomgång av Europadomstolens rättspraxis om domstolarnas oberoende. Domarna berör främst Polen, där problemen började år 2015 efter att den PiS-ledda regeringen genomförde en stor reform av domstolsväsendet. Fyra och ett halvt år senare presenterade Europadomstolen sin första dom i ett fall som tog upp frågor om domstolsväsendets oberoende (Xero Flor). Den har senare följts av fler och Camerons analys tar, i kronologisk ordning, upp alla relevanta domar som avkunnats fram till och med den 1 januari 2023.

Analysen diskuterar också i vilken utsträckning som Europadomstolens rättspraxis kan bidra till att lösa problem med rättsstatsprincipen i Polen och andra EU-medlemsstater. Den konstaterar att Europadomstolens rättspraxis om domstolsväsendets oberoende kan samverka med EU:s arbete för rättsstatsprincipen på flera olika sätt. Nationella domstolar kan använda Europadomstolens domar för att formulera frågor till EU-domstolen inom ramen för så kallade förhandsavgöranden. Vidare kan Europeiska kommissionen använda Europadomstolens domar för att inleda överträdelseförfarande mot medlemsstater. EU-domstolen kan, slutligen, använda Europadomstolens rättspraxis för att legitimera och stödja sina slutsatser.